monitorujeme

meriame

pozorujeme

zaznamenávame

hodnotíme

predpovedáme


KAŽDÝ DEŇ S VAMI 

Úlohou  Slovenského  hydrometeorologického  ústavu  je monitorovať  kvantitatívne  a  kvalitatívne  parametre  stavu ovzdušia  a  vôd  na  území  Slovenskej  republiky. 

Naši zamestnanci zhromažďujú, overujú, analyzujú, hodnotia, archivujú a interpretujú údaje a informácie o stave a režime ovzdušia a vôd a poskytujú ich rôznym užívateľom a verejnosti. Skúmajú a popisujú deje v atmosfére a hydrosfére, tvoria a vydávajú meteorologické a hydrologické predpovede a výstrahy a upozornenia zo smogového varovného systému. 

Základným prostriedkom na získavanie týchto údajov sú pozorovacie objekty štátnej hydrologickej siete, štátnej meteorologickej siete a Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia. V roku 2018 ich bolo celkovo 4240.   

Výsledky našej činnosti patria medzi najsledovanejšie na internete, na sociálnych sieťach a v médiách. Stránka www.shmu.sk patrí do prvej desiatky najnavštevovanejších na Slovensku. Napríklad v máji 2019 na nej zaznamenali viac ako 1,6 miliónov jedinečných návštevníkov, 13,8 miliónov návštev a 49,8 miliónov zobrazení.

Časová os

z histórie SHMÚ

1717

Prvé známe systematické prístrojové meteorologické merania na území Slovenska pochádzajúce z Prešova. Merania vykonával lekár Adam Reiman v rokoch
1717 – 1720

1823

Prvé zmienky o meraniach vodných stavov
Dunaja v Bratislave

1851

Založenie prvého štátneho meteorologického ústavu na území Rakúska – Uhorska vo Viedni, a teda aj na území Slovenska – Centrálneho ústavu pre meteorológiu a geomagnetizmus, ktorého úlohou bolo založenie a prevádzkovanie štátnej meteorologickej siete

1860

Prvé uverejňované informácie o vodnom
stave na Váhu v Trnovci

1871

Založenie Kráľovského ústredného ústavu pre meteorológiu a zemský magnetizmus v Budapešti ako následníckej organizácie Centrálneho ústavu pre meteorológiu a geomagnetizmus vo Viedni pre územie Uhorska po rakúsko-uhorskom vyrovnaní

1872

Založenie meteorologickej stanice v Hurbanove (Mikuláš Konkoly)

1886

Zriadenie Hydrografického oddelenia Ministerstva verejných prác a dopravy, ktoré bolo prvou organizáciou zodpovednou za merania, zber a hodnotenia hydrologických údajov krajiny, ako aj predpovede povodní v Uhorsku

1919

Zriadenie „Vládneho referátu pre verejné práce“ v Bratislave. V apríli bola vytvorená hydrografická sekcia, zmenená 8. 8. 1919 výnosom č. 19094 na hydrografické oddelenie.

Na základe rozhodnutia ministerskej rady z 9. decembra 1919, výnosom zo 14. januára 1920 Ministerstvo školstva a národnej osvety schválilo stanovy Státního ústavu meteorologického.

1939

Na základe zákona č. 295/1939 z 21. septembra 1939 vznikol Štátny hydrologický a meteorologický ústav
v Bratislave

1946

Štátny hydrologický a meteorologický ústav v Bratislave bol rozdelený na Štátny hydrologický a Štátny meteorologický ústav

1952

Vládnym nariadením s účinnosťou od 1. 1. 1952 bol spojený pražský a bratislavský meteorologický ústav s riaditeľstvom v Prahe

1954

Vládne nariadenie z 27. 11. 1953 s účinnosťou od 1. 1. 1954 o Hydrometeorologickom ústave zabezpečilo výkon hydrológie a meteorológie pod jednou organizáciou – Hydrometeorologickým ústavom v Prahe

Sťahovanie leteckej meteorologickej služby z letiska Vajnory na letisko Bratislava-Ivanka pri Dunaji

1961

Zahájenie činnosti hydroprognóznych stredísk vo všetkých krajských mestách v Československu – na Slovensku v Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach

1962

Ukončenie výstavby astronomického observatória na Lomnickom štíte v spojení s hornou stanicou visutej lanovky Tatranská Lomnica – Lomnický štít

Prvé merania rádioaktívnych spadov a rádioaktivity prízemného aerosólu (Bratislava, Chopok, Štrbské Pleso)

1967

Na základe prvého zákona o ovzduší č. 35/1967 prešla problematika ochrany ovzdušia z rezortu zdravotníctva do rezortu lesného a vodného hospodárstva. Pri HMÚ v Prahe vzniklo laboratórium ochrany ovzdušia a v Bratislave laboratórium čistoty ovzdušia. Oddelenie rádioaktivity ovzdušia sa stalo ich súčasťou.

1969

Uplatnením zákona o československej federácii a rozhodnutím ministra lesného a vodného hospodárstva SSR č. 8/OS/8/69 vznikla 1. januára 1969 z bratislavskej pobočky Hydrometeorologického ústavu v Prahe samostatná rozpočtová organizácia Hydrometeorologický ústav Bratislava 

1977

Prvé merania regionálneho znečistenia ovzdušia
a chemizmu zrážkových vôd na Slovensku v rámci programu WMO BAPMON na Chopku

1982

Od 1. januára 1982 bol prijatý názov Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)

1986

Začala sa prevádzka prvého letiskového meteorologického systému (Marconi – systém IVR MET) a automatické monitorovanie meteorologických údajov a ich zobrazovanie na stanovištiach riadenia letovej prevádzky

1991

Prijatý zákon č. 309/1991 Zb. ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami. Tento legislatívny nástroj, v súlade s praxou najvyspelejších krajín, zaviedol emisné limity, poplatky a pokuty za znečisťovanie, monitoring a inventarizáciu emisií, smogovú varovnú a regulačnú službu

1993

V marci 1993 sa Slovenská republika stala členom Svetovej meteorologickej organizácie

Začiatok merania celkového ozónu a biologicky škodlivej zložky ultrafialového slnečného žiarenia na aerologickom observatóriu SHMÚ v Gánovciach pomocou Brewerovho spektrofotometra

1998

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo Rozhodnutie, č. 3207- 250/98, zo 4. decembra 1998, ktorým povolilo SHMÚ vykonávať leteckú meteorologickú službu

2002

Prijatý zákon č. 478/2002 Z.z. o ovzduší, ktorým Slovensko plne prevzalo pravidlá ochrany ovzdušia EÚ

2003

Začiatok používania systému Visual Weather na letisku Bratislava umožňujúceho grafickú, resp. mapovú prezentáciu meteorologických prvkov z numerických modelov

2006

Slovenská republika sa stala členom Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT)

2008

Slovenská republika sa stala spolupracujúcim členom Európskeho centra pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF)  

2009

Prijatie zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej službe bolo potvrdením významu a dôležitosti činnosti SHMÚ.

2013

SHMÚ sa stal členom EUMETNET (Európska sieť meteorologických služieb)

2016

SHMÚ začal poskytovať údaje zo siete štyroch meteorologických radarov