SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Snehové jazyky a závejeVietor na horách Zobraziť výstrahy

Systém informácií o biopalivách a biokvapalinách SRSystém informácií o biopalivách a biokvapalinách SR

Slovenský hydrometeorologický ústav je poverenou organizáciou Ministerstva životného prostredia, kontroluje činnosť odborne spôsobilých osôb, pracovné postupy, metódy a plnenie ustanovení zákona č. 309/2009 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z. z. v aktuálnom znení:

Dňa 10. júla 2017 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 181/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. augusta 2017.

Dňa 18. júla 2017 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásená vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 191/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok s účinnosťou od 1. augusta 2017.

Tieto legislatívne predpisy boli vypracované z dôvodu zapracovania zmien, ktoré vyplynuli zo Smernice Rady (EÚ) 2015/652 z 20. apríla 2015, ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív (Ú. v. EÚ L 107, 25.4.2015), Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (Ú. v. EÚ L 239, 15.9.2015) a z aplikačnej praxe s cieľom vysvetlenia a spresnenia technických súvislostí a náležitostí.

K povinnostiam SHMÚ patrí:

  • Kvartálna kontrola a vyhodnotenie údajov z potvrdení o pôvode biopaliva a biokvapaliny a hlásení o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopaliva
  • Ročná kontrola a vyhodnotenie údajov zo správ o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov
  • Archivácia kópii potvrdení o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny a iné údaje poskytnuté právnickými a fyzickými osobami, ktoré uvádzajú na trh biopalivá a biokvapaliny 
  • Dohľad nad činnosťou odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu, kontrola ich činnosti, pracovných postupov, metód a plnenia ustanovení zákona
  • Organizácia školení odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu
  • Rozhodovanie v sporných prípadoch týkajúcich sa výpočtu emisií skleníkových plynov a overovania správ
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonné látky s obsahom biopalív alebo biokvapaliny na trh v Slovenskej republike, je povinná:
  • vydať potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny
  • zabezpečiť overenie potvrdenia o  pôvode biopaliva alebo biokvapaliny odborne  spôsobilou osobou na účely overovania výpočtu,
  • zaslať kópiu potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny Slovenskému hydrometeorologickému ústavu do 25.dňa nasledujúceho štvrťroka,
  • používať systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny pri  preukazovaní plnenia kritérií trvalej udržateľnosti.

Register uznaných certifikačných systémov a odborne spôsobilých osôb na preukazovanie kritérií trvalej udržateľnosti je uvedený na: http://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/register-oso_05_2017.pdf

Na výpočet emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopaliva alebo biokvapaliny je možné použiť výpočtový program dostupný na stránke www.biograce.net.

SHMÚ prideľuje na základe svojich právomocí subjektom, ktoré majú záujem byť registrované v Národnom systéme Slovenskej republiky pre biopalivá a biokvapaliny (SK BIO) originálne identifikačné číslo.

Aktuálne registrovaný zoznam subjektov SK BIO (Tabuľka na stiahnutie)

Vzor Správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie – slovenská verzia“ na stiahnutie TU

Dňa 30.10.2017 sa uskutočnilo školenie k novele zákona č. 309/2009 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z. z., kde boli poskytnuté aktuálne informácie o legislatívnych predpisoch, praktické rady a riešenia v oblasti biopalív a biokvapalín.
Prezentácie je možno nájsť tu: Prezentácia č.1 (Prezentácia SHMÚ)
                                            Prezentácia č.2 (Novela Zákona 309/2009 a vyhlášky 271/2011)
                                            Prezentácia č.3 (Školenie biopalivá)
                                            Prezentácia č.4 (Skúsenosti OSO v SK BIO)


Bližšie informácie o administratívnom zabezpečení overovania „Potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny" Vám poskytneme emailom na biopaliva@shmu.sk

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

SÚVISIACA LEGISLATÍVA:
http://www.minzp.sk/sekcie/oblasti-mzp-sr/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/

AKTUALITY:
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/zmena-klimy-ekonomickych-nastrojov/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/aktuality.html

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
http://www.minzp.sk/sekcie/oblasti-mzp-sr/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/dokumenty-stiahnutie.html

UZNANÉ CERTIFIKAČNÉ SYSTÉMY:
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/uznane-certifikacne-systemy.html

ROZHODNUTIA EK:
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/rozhodnutia-ek.html

FAQ:
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/zmena-klimy-ekonomickych-nastrojov/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/faq.html

GDPR:
Informačná povinnosť prevádzkovateľa - odborne spôsobilé osoby
Informačná povinnosť prevádzkovateľa - biopalivá (SK - BIO)

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑