SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Hmla Zobraziť výstrahy

NEISElektronické oznamovanie údajov do NEIS
 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) je správcom Národného emisného informačného systému (NEIS), povereným Ministerstvom životného prostredia SR.
 
V zmysle zákona č. 293/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia majú povinnosť  oznamovať údaje do Národného emisného informačného systému elektronicky.
  • Povinnosť elektronického oznamovania údajov do NEIS od 1.12.2017 platí pre tých prevádzkovateľov, ktorí majú aspoň jeden veľký zdroj v okrese; v tomto prípade oznamujú údaje elektronicky aj za svoje stredné zdroje v danom okrese.
  • Prevádzkovatelia, ktorí prevádzkujú výlučne stredné zdroje v okrese, majú povinnosť elektronického oznamovania do NEIS od 1.1.2019 (§ 32b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2017).
  • Elektronické oznamovanie sa netýka prevádzkovateľov malých zdrojov.
 
Poznámky:
  • Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia zákonom č. 293/2017 Z. z. nebol menený.
  • Zasielanie výsledkov z merania (podľa Vyhlášky č. 316/2017 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí) NEIS PZ WEB zatiaľ neumožňuje.
 
Elektronické oznamovanie údajov do NEIS sa uskutočňuje prostredníctvom portálu NEIS PZ WEB:
https://neispz.shmu.sk/
 
Technické požiadavky pre prístup k portálu:
  1. Počítač s operačným systémom MS Windows 7/8 alebo vyššia verzia
  2. Používať internetový prehliadač MS Internet Explorer
  3. Mať nainštalovaný zásuvný modul MS Silverlight
  4. Registrácia na stránke NEIS PZ WEB
 
Viac informácií nájdete v príručke prevádzkovateľa (draft verzia):
link na PDF dokument

Posledná zmena: 2018-03-29 12:28:11