We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Monitorovacia sieť 2006

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

Blatnica prameň Dolné Veterné
 Blatnica prameň Dolné Veterné

Pramene sú pozorované v rámci základnej siete. Tvoria ju jednak nezachytené, ako aj zachytené a vodárensky využívané pramene, situované vo všetkých základných hydrogeologických útvaroch, najmä v mezozoiku. V roku 2006 bolo v celej sieti pozorovaných 364 prameňov, z toho do hydrologickej databanky (HDB) boli vložené údaje z 354 prameňov. Údaje zo zvyšných 10 prameňov neboli z rôznyh príčin (neúplný rok, ovplyvnené údaje ...) nahraté do HDB. Pozorovanie bolo vykonávané 1-krát týždenne, na 75 prameňoch boli osadené automatické a limnigrafické prístroje s hodinovým resp. kontinuálnym záznamom. Spolu s meraním výdatnosti sa meria aj teplota vody.

                                                                                                                                                                    

Pozorovacia sieť prameňov:

časť A | časť B

                                                                                                                                                                                                                            

Podzemný vrt Blažovce
467 - Blažovce

V roku 2006 bolo pozorovaných 1139 objektov základnej a sekundárnej siete podzemných vôd SHMÚ, z toho do hydrologickej databanky (HDB) boli vložené údaje z 1130 objektov. Údaje zo zvyšných 9 objektov neboli z rôznych príčin (neúplný rok, ovplyvnené údaje ...) nahraté do HDB. Pozorovanie v objektoch v roku 2006 bolo zabezpečované v rozhodujúcej miere dobrovoľnými pozorovateľmi 1-krát týždenne (v stredu), na 392 objektoch boli osadené automatické prístroje s hodinovým intervalom merania a limnigrafické prístroje s kontinuálnym záznamom. V 94 objektoch bola zároveň meraná teplota vody v týždennom intervale a v 383 objektoch v dennom intervale (prístrojom). Väčšina pozorovacích objektov je situovaná v kvartérnych sedimentoch, len neveľký počet (65 objektov) je lokalizovaný aj v predkvartérnych útvaroch od sedimentárneho neogénu až po kryštalinikum.
                                                                                                                                                                      
 

Pozorovacia sieť podzemných vôd

časť A | časť B | časť C | časť D | časť E | časť F