We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Monitorovacia sieť 2005

Kvalita vody bola v roku 2005 sledovaná v 175 základných a 3 zvláštnych miestach (sledovanie radioaktivity) odberov vzoriek riečnej sústavy Slovenska. Z týchto 175 miest odberov bolo 30 miest hraničných. Celková dĺžka tokov s povodím nad 5 km2 na Slovensku predstavuje 24 777 km. Sledovaná dĺžka tokov v roku 2005 predstavovala 4 890,6 km, čo tvorilo 19,74 % z uvedenej celkovej dĺžky na Slovensku, avšak vodohospodársky najvýznamnejšie toky boli v nej zahrnuté. Kvalita povrchových vôd bola hodnotená na dĺžke 3 334,65 km, t.j. 13,5 % z celkovej dĺžky.

Pre účely spracovania ročnej správy bolo vyhodnotené dvojročie 2004 a 2005. V jednotlivých miestach odberov bolo pre účely spracovania publikácie vyhodnotených 28 - 123 sledovaných ukazovateľov. Vo všetkých miestach odberov boli sledované A, B, C, D a E skupiny ukazovateľov, a vo vybraných miestach aj F a H skupiny ukazovateľov. V roku 2004 Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave dostal údaje z národného monitoringu kvality povrchových vôd SR od Výskumného ústavu vodného hospodárstva (hraničné toky s Maďarskou republikou, Rakúskom a výsledky z organickej chémie) a z ŠGÚDŠ (výsledky analýz organickej chémie) v plnom rozsahu. SVP, š.p. z finančných dôvodov poskytol údaje iba pre účely podávania správ pre Európsku komisiu. Vzhľadom na tieto fakty, spracovanie dát za dvojročie 2004-2005 je v prevažnej väčšine miest odberov zredukované len na rok 2005.

Vymedzenie oblasti povodí v tabuľke je v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) a s vyhláškou MŽP SR 224/2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní.

Počet sledovaných miest kvality povrchovej vody podľa povodí za rok 2005

Oblasť povodia

Čiastkové povodie

Miesto odberu 

Sledovaná dĺžka

Hodnotená dĺžka

Základné

Zvláštne

(km)

(km)

I. DUNAJA

Moravy

14

 

336,0

223,95

Dunaja

11

 

173,0

173

II. VÁHU

Váhu

35

3

1134,1

818,1

Nitry

13

 

401,4

255,7

III. HRONA

Hrona

17

 

489,2

362,2

Ipľa

13

 

432,5

223,9

Slanej

8

 

254,9

160,6

IV. BODROGU

Bodrogu

34

 

818

539

V. HORNÁDU

Hornádu

20

 

564,6

363,1

Bodvy

4

 

127,4

71,6

VI. DUNAJCA A POPRADU

Dunajca

1

 

16,9

14,5

Popradu

5

 

142,6

129,0

Spolu

 

175

3

4890,6

3334,65

 

Zoznam sledovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2005
Mapa sledovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2005
Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2005