We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Verejne prístupné informácie 2005

 

ČMS - Voda. Ročenka za rok 2005
Kvalita povrchových vôd na Slovensku za obdobie 2004-2005
Zoznam vyhodnotených miest odberov kvality povrchových vôd za obdobie 2004-2005
Zoznam sledovaných ukazovatelov za rok 2005 


Základným spôsobom hodnotenia kvality povrchových vôd na Slovensku je klasifikácia kvality povrchových vôd podľa STN 75 7221 (platná od januára 1999), podľa ktorej sa zaraďuje kvalita povrchovej vody do 5 tried kvality podľa jednotlivých ukazovateľov, s použitím sústavy medzných hodnôt.

Povrchové vody sú podľa kvality vody zaraďované do 5 tried kvality:

I. trieda - veľmi čistá voda
II. trieda - čistá voda
III. trieda - znečistená voda
IV. trieda - silne znečistená voda
V. trieda - veľmi silne znečistená voda

Mapy tried kvality povrchovej vody za obdobie 2004-2005

Last update: 2015-12-10 09:53:20