SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Verejne prístupné informácie 2008

Mapy v období 2007-2008

V súčasnosti sa SR nachádza v štádiu zmien v hodnotení stavu povrchových vôd podľa požiadaviek Rámcovej smernice o vode 2000/60/ES. V minulosti sa ako primárny nástroj pre hodnotenie kvality vôd používala STN 75 7221 „Kvalita vody. Klasifikácia kvality povrchových vôd,“ ktorá bola Slovenským ústavom technickej normalizácie dňom  01.03. 2007 zrušená.
V tomto prechodnom období bolo hodnotenie uskutočnené podľa nariadenia vlády SR č.296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov.

Podľa STN 75 7221 bola vypočítaná charakteristická hodnota za dvojročie 2007 a 2008 a porovnávaná s limitmi pre jednotlivé ukazovatele a jednotlivé triedy kvality podľa uvedenej normy (triedy I.-V.) a zároveň bola tá istá vypočítaná charakteristická hodnota porovnávaná s limitnými hodnotami podľa Nariadenia vlády SR č.296/2005 Z.z.