We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Monitorovacia sieť 2008

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

Pramene, rozdelené v jednotlivých povodiach, sú pozorované v rámci základnej siete Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Základnú sieť tvoria jednak nezachytené, ako aj zachytené a vodárensky využívané pramene, situované vo všetkých základných hydrogeologických útvaroch, najmä v mezozoiku. V roku 2008 bolo v celej sieti pozorovaných 363 prameňov, z toho do hydrologickej databanky (HDB) boli vložené údaje z 356 prameňov. Údaje zo zvyšných 7 prameňov neboli z rôznyh príčin (neúplný rok, ovplyvnené údaje ...) nahraté do HDB.
 

prameň Bystrička ( Kraľovany)
Kraľovany - prameň Bystrička (č.555)   
 Plavecký Peter - prameň Mláka
Plavecký Peter - prameň Mláka (č.70)
Ľubochňa - prameň Salatín
Ľubochňa - prameň Salatín (č.392) 

Pozorovanie je na prameňoch vykonávané 1-krát týždenne, na 123 prameňoch boli osadené automatické a limnigrafické prístroje s hodinovým resp. kontinuálnym záznamom. Spolu s meraním výdatnosti sa meria aj teplota vody.

Mapa monitorovacej siete prameňov: časť A | časť B

Výdatnosť prameňa sa meria v objekte, ktorý sa nazýva pozorovací objekt prameňa. Meranie na prameni sa  vykonáva presným odčítaním stavu na vodočetnej late, resp. presným zmeraním času naplnenia nádoby, prípadne nahraním údajov z automatického prístroja. Meranie výdatnosti prameňa sa vykonáva zmeraním času naplnenia nádoby pomocou stopiek. Pozorovateľ meria čas naplnenia nádoby 3 krát. Na meranie výdatností prameňa sa môžu použiť automatické prístroje, umožňujúce meranie stavov hladiny, s požadovanou presnosťou a intervalom merania. Údaje z automatických prístrojov sa zbierajú v potrebných intervaloch (spravidla 2 až 3 mesačných).

Hladina, prípadne teplota podzemnej vody sa meria v objekte, ktorý sa nazýva pozorovacia sonda. Meranie sa vykonáva od pevného bodu presným odčítaním z hladinomeru raz týždenne v stredu. Okrem hladinomerov sa na  meranie hladiny podzemnej vody používajú prístroje umožňujúce meranie stavov hladín s požadovanou presnosťou a intervalom merania. Údaje z automatických prístrojov sa zbierajú v potrebných intervaloch (spravidla 2 až 3 mesačných).

Automatický prístroj s vyčítačkou údajov

Automatický prístroj s vyčítačkou údajov

V roku 2008 bolo pozorovaných 1128 monitorovacích sond rozdelených v jednotlivých povodiach základnej a sekundárnej siete SHMÚ, pričom z toho do hydrologickej databanky (HDB) boli vložené údaje z 1124 objektov. Údaje zo zvyšných 4 objektov neboli z rôznych príčin (neúplný rok, ovplyvnené údaje ...) nahraté do HDB.

                   sonda Kráľová     sonda Plavecký Mikuláš     sonda Opatovce nad Ntrou

                        sonda Kraľová pri Senci č.113               sonda Plavecký Mikuláš č.2073             sonda Opatovce nad Nitrou č.255

Mapa monitorovacej siete sond

časť A | časť B | časť C | časť D | časť E | časť F

Pozorovanie v objektoch v roku 2008 bolo zabezpečované v rozhodujúcej miere dobrovoľnými pozorovateľmi 1-krát týždenne (v stredu), na 513 objektoch boli osadené automatické prístroje s hodinovým intervalom merania a limnigrafické prístroje s kontinuálnym záznamom. V 72 objektoch bola zároveň meraná teplota vody v týždennom intervale a v 512 objektoch v dennom intervale (prístrojom). Väčšina pozorovacích objektov je situovaná v kvartérnych sedimentoch, len neveľký počet (64 objektov) je lokalizovaný aj v predkvartérnych útvaroch od sedimentárneho neogénu až po kryštalinikum.