We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Štruktúra dátovej základne

Štruktúra dátovej základne parciálneho informačného systému

Údaje o jednotlivých pozorovacích objektoch kvantity podzemných vôd, výsledky meraní od dobrovoľných pozorovateľov a údaje z automatických staníc sa po verifikácii importujú na SHMÚ do integrovaného informačného systému HIS v databázovom prostredí INGRES II. verzia 2.5. Od roku 2008 SHMÚ prechádza na nový integrovaný informačný systém Súhrnná evidencia o vodách, zahrňujúci evidenciu kvality a kvantity povrchovej a podzemnej vody a monitoring nakladania s vodami, ktorý je založený na platforme ORACLE. V súčasnosti sa oba informačné systémy napĺňajú údajmi a fungujú paralelne. Dátová základňa je rozdelená na sondy a pramene.

Katalógová databáza obsahuje základné údaje o objekte (napr. lokalita, názov prameňa, typ objektu, súradnice, hĺbka vrtu, ...). Opravy katalógu sa vykonávajú podľa potreby, ale minimálne raz ročne.

Údaje do registrov sa nahrávajú raz ročne. Do systému sú nahrávané výdatnosti a teploty vody prameňov a stavy a teploty podzemných vôd. Nahrávané sú denné údaje z automatických prístrojov a týždenné údaje od dobrovoľných pozorovateľov.

V databáze sa nachádzajú údaje od roku 1956, ktoré sú podkladom pre hodnotenie režimu podzemných vôd na Slovensku, pre vypracovanie správ, posudkov a expertíz.