SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWind Display warnings

06 JÚL 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 05.07.2015

6.7.2015 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 29.6. - 5.7.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke.

V uplynulom týždni nedošlo na Podunajskej, ani Východoslovenskej nížine k výraznejším zmenám a na všetkých monitorovaných staniciach pozorujeme veľmi suché obdobie, ktoré indikujú najmä indexy SPEI a SPI. V Somotore vplyvom veľmi nízkych úhrnov zrážok počas minulého pondelka index SPI mierne vzrástol. Zaujímavý jav nastal na stanici Milhostov, kde index SPEI mierne vzrástol aj napriek absencii zrážok a vysokým teplotám v závere týždňa. Nejde o chybu, avšak v tomto období je suché a veľmi teplé počasie normálnym v našom regióne. Preto odchýlka od dlhodobej strednej hodnoty nie je tak výrazná ako tomu bolo v období, pre ktoré je typické vlhšie a o niečo chladnejšie počasie. Na tejto stanici navyše ovplyvňuje výsledné hodnoty indexu ešte stále vysoký zrážkový úhrn z 15.6.2015. Rovnaký jav pozorujeme napr. aj na stanici Bratislava – Ivanka. Suché obdobie indikujú aj indexy CMI a Z-index, aj keď s nižšou intenzitou než je tomu v prípade indexov SPI a SPEI. Výnimkou je stanica Somotor, kde index CMi dosahuje hodnotu pod -3, čo indikuje závažné sucho.

Vyhliadka do 12.7.2015

Uprostred tohto týždňa očakávame prechod studeného frontu, ktorý by mal priniesť zníženie teplôt, ale aj nízke úhrny zrážok, predovšetkým na západe Podunajskej nížiny. To by malo podmieniť mierny nárast hodnôt indexov, avšak ani na jednej zo staníc neočakávame ukončenie suchého obdobia, nakoľko hodnoty indexov aj po ich náraste zotrvajú pod -1. Na staniciach Somotor a Žihárec bude naďalej pretrvávať extrémne suché obdobie, pričom situácia by sa koncom týždňa mala výraznejšie zhoršiť aj v okolí Hurbanova.  

Bratislava - Ivanka pri Dunaji

Jaslovské Bohunice

Piešťany

Nitra - Veľké Janíkovce

Žihárec

Hurbanovo

Milhostov

Somotor