SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWind Display warnings

20 APR 2015

Monitoring sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine k 19.4.2015

20.4.2015 | RNDR. PAVEL ŠŤASTNÝ, CSC., MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 13.4. - 19.4.2015 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Podunajskej a Východoslovenskej nížine z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, Z-index, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. Bližší popis k indexom sucha je uvedený na tejto stránke

Prevažne málozrážkové počasie na Podunajskej nížine počas minulého týždňa spôsobilo pokles indexov SPI a SPEI. Výraznejšie poklesli aj na staniciach Piešťany a Jaslovské Bohunice, kde sa doposiaľ držali na úrovni vyšších kladných hodnôt. Dlhodobejšie sucho pozorujeme v Hurbanove, Žihárci a Bratislave – Ivanke. Suché obdobie je naďalej oveľa výraznejšie na Východoslovenskej nížine, kde zrážkovo-evapotranspiračný index (SPEI) dosahuje hodnoty pod -1,5 a zrážkový index (SPI) dokonca atakoval v Milhostove na konci týždňa hodnoty -2. Pri porovnaní indexov sucha na  Východoslovenskej a Podunajskej nížine je veľmi dobre pozorovateľný odlišný faktor, ktorý suché obdobie spôsobuje. Zatiaľ, čo na východe krajiny je sucho podmienené výrazným deficitom zrážok (výpar nie je taký výrazný), na západe krajiny práve vysoký výpar je hlavnou príčinou klesajúcich hodnôt SPEI.

Za uplynulý týždeň spadlo najviac zrážok v oblasti Ivanky pri Dunaji (4,2 mm) a najmenej zrážok spadlo na obidvoch staniciach ležiacich na Východoslovenskej nížine, a to len 0,2 mm. Zatiaľ, čo na Podunajskej nižine hodnoty Z-indexu slabo stúpli, na Východoslovenskej nížine došlo k poklesu hodnôt Z-indexu. Mierne sucho sa vyskytuje v Milhostove aj Somotore. Hodnoty CMI klesli takmer na všetkých staniciach okrem Hurbanova. Na Podunajskej nížine sú hodnoty blízke 0 na všetkých staniciach, ale na Východoslovenskej nížine už poklesli do záporných čísel, ale stále sú v intervale od  -0,1 do -0,9, čo predstavuje začínajúce suché obdobie. Najnižšiu hodnotu CMI má Somotor (-0,36).

Vyhliadka do 26.4.2015:

Výhľadovo bude budúci týždeň naďalej chudobný na zrážky v oboch sledovaných regiónoch.  Nižšie úhrny zrážok sa môžu vyskytnúť koncom týždňa, čo však nebude stačiť na výraznejšie zmiernenie sucha na Východoslovenskej nížine a hodnoty oboch indexov (SPI a SPEI) zostanú na úrovni hodnoty -1,5. Taktiež hodnoty výparu na Podunajskej nížine budú najmä v prvej polovici týždňa naďalej vysoké, čo ovplyvní stabilizáciu SPEI na záporných hodnotách. Hodnoty Z-indexu by mali stúpnuť hlavne na Východoslovenskej nížine, ale stále budú na úrovni okolo -1. Pokles hodnôt Z-indexu by mal byť ojedinele len na Podunajskej nížine, najmä v oblasti Piešťan a Jaslovských Bohuníc, kde by hodnoty poklesli pri súčasnej predpovedi na -0,5.  Hodnoty CMI by mali poklesnúť na všetkých staniciach, ale nepoklesnú pod -0,9 ani na východe.

Bratislava - Ivanka pri Dunaji

Jaslovské Bohunice

Piešťany

Nitra - Veľké Janíkovce

Žihárec

Hurbanovo

Milhostov

Somotor

Ďalšia aktualizácia bude v pondelok 27.4.2015.