SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň z trvalého dažďa Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Ciele monitorovacieho subsystému


CIELE MONITOROVACIEHO SUBSYSTÉMU

Kvalita povrchových vôd sa na Slovensku sleduje od roku 1963.

Zákon 364/2004 Z.z. v § 4 uvádza, že zisťovaním a hodnotením kvality povrchových vôd a sledovaním vplyvov pôsobiacich na kvalitu povrchových vôd sa zabezpečujú podklady potrebné:
• na tvorbu koncepcií udržateľného využívania povrchových vôd a ich ochrany,
• na prípravu a spracovanie plánov manažmentu správneho územia povodia,
• na výkon štátnej vodnej správy,
• na poskytovanie informácií verejnosti a na potreby užívania vôd.
Cieľom monitorovania podľa § 4 vyhlášky č. 418/2010 Z.z o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona je zabezpečiť základné údaje o kvalite povrchových vôd (chemické a fyzikálno-chemické ukazovatele, biologické prvky kvality a mikrobiologické ukazovatele).
SHMÚ, odbor Kvalita povrchových vôd, zabezpečuje zber, validáciu, archiváciu a spracovanie pozorovaných kvalitatívnych prvkov povrchových vôd zo štátnej monitorovacej siete kvality povrchových vôd v SR.