We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Monitorovacia sieť 2002

 

V roku 2002 bola kvalita povrchových vôd na Slovensku sledovaná v 181 miestach odberov, z toho 178 základných a 3 zvláštne miesta odberov. Z týchto 178 základných miest odberov bolo sledovaných 31 miest odberov v rámci monitoringu hraničných tokov. Celková dĺžka tokov s povodím nad 5 km2 na Slovensku predstavuje 24 777 km. Sledovaná dĺžka tokov v roku 2002 predstavuje 4 891,1 km, čo tvorí 19,74 % z uvedenej celkovej dĺžky tokov Slovenska, avšak zahŕňa vodohospodársky najvýznamnejšie toky. Kvalita povrchových vôd bola hodnotená na dĺžke 3 342,05 km, t.j. 13,49 % z celkovej dĺžky.

Základným spôsobom hodnotenia kvality povrchových vôd na Slovensku je klasifikácia kvality povrchových vôd podľa STN 757221 (platná od januára 1999), podľa ktorej sa zaraďuje kvalita povrchovej vody podľa jednotlivých ukazovateľov do tried kvality, s použitím sústavy medzných hodnôt.

Počet sledovaných miest odberov vzoriek povrchovej vody podľa povodí za rok 2002
Povodie Miesto odberu  Hodnotená dlžka tokov Sledovaná dlžka tokov
Základné Zvláštne [km] [km]
Povodie Moravy 14 - 223,95 336,0
Povodie Dunaja 14 - 173,5 173,5
Povodie Malého Dunaja 8 - 199,5 237,3
Povodie Váhu 27 3 618,6 896,8
Povodie Nitry 13 - 255,7 401,4
Povodie Hrona 17 - 362,2 489,2
Povodie Ipľa 13 - 231,4 432,5
Povodie Slanej 8 - 160,0 254,9
Povodie Bodvy 4 - 71,6 127,4
Povodie Hornádu 20 - 363,1 564,6
Povodie Bodrogu 32 - 533,8 812,8
Povodie Tisy 2 - 5,2 5,2
Povodie Popradu 5 - 129,0 142,6
Povodie Dunajca 1 - 14,5 16,9
Slovensko spolu 178 3 3 342,05 4 891,1

Zoznam sledovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2002

Mapa sledovaných miest odberov v roku 2002


Merané veličiny


Zaradenie kvality povrchovej vody podľa jednotlivých ukazovateľov sa uskutočňuje porovnaním vypočítanej charakteristickej hodnoty ukazovateľa so zodpovedajúcou sústavou jeho medzných hodnôt, v prípade pH porovnaním obidvoch vypočítaných charakteristických hodnôt (s pravdepodobnosťou neprekročenia 10 a 90 %). Medzné hodnoty ukazovateľov sú uvedené v časti Merané veličiny.

Povrchové vody sú podľa kvality vody zaraďované do 5 tried kvality:

I. trieda - veľmi čistá voda
II. trieda - čistá voda
III. trieda - znečistená voda
IV. trieda - silne znečistená voda
V. trieda - veľmi silne znečistená voda

Ukazovatele sledované v povrchových vodách sú rozdelené do 2 skupín:
* základná skupina ukazovateľov

    - tieto ukazovatele sa stanovujú len vo vybraných miestach odberov podľa potreby
    - frekvencie sledovania je 2, 4, 6, 9 alebo 12 x ročne

* doplňujúca skupina ukazovateľov

    - tieto ukazovatele sa stanovujú len vo vybraných miestach odberov podľa potreby
    - frekvencie sledovania je 2, 4, 6, 9 alebo 12 x ročne


V časti Merané veličiny sú okrem medzných hodnôt ukazovateľov uvedené: metóda stanovenia, odkaz na normu a detekčný limit.

Základná skupina ukazovateľov Doplňujúca skupina ukazovateľov
Teplota vody, teplota vzduchu ChSKMn, TOC
Ľadový úkaz, počasie, pach, farba Ca2+, Mg2+, Na+, K+
Rozpustený kyslík, nasýtenie kyslíkom PO43+
BSK5, ChSKCr chlorofyl "a"
Látky rozpustené, nerozpustené (sušené, žíhané) fenoly, anionové tenzidy, kyanidy, NELUV
Reakcia vody pH Alkalita
Merná vodivosť N organický, N celkový
Chloridy, sírany Fe, Mn
NH4+, NO3-, NO2-, celkový fosfor Hg, Cd, Pb, As, Cr, Cu, Zn, Al, Ni
Sapróbny index biosestónu, makrozoobentosu Celk. obj. aktivita alfa a beta, Ra, 3H, Sr, Ba, Cs
Koliformné baktérie Organochlorové pesticídy
  Prchavé chlorované uhľovodíky
  Polyaromatické uhľovodíky
  Polychlorované bifenyly
  Triazínové herbicídy
  Termotolerantné koli baktérie, fekálne streptokoky