SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Verejne prístupné informácie 2001

Kvalita povrchovej vody na Slovensku za obdobie 2000-2001
Zoznam vyhodnotených miest kvality povrchových vôd za obdobie 2000-2001

Základným spôsobom hodnotenia kvality povrchových vôd na Slovensku je klasifikácia kvality povrchových vôd podľa STN 75 7221 (platná od januára 1999), podľa ktorej sa zaraďuje kvalita povrchovej vody podľa jednotlivých ukazovateľov do 5 tried kvality, s použitím sústavy medzných hodnôt.

Zaradenie kvality povrchovej vody podľa jednotlivých ukazovateľov sa uskutočňuje porovnaním vypočítanej charakteristickej hodnoty ukazovateľa so zodpovedajúcou sústavou jeho medzných hodnôt, v prípade pH porovnaním obidvoch vypočítaných charakteristických hodnôt (s pravdepodobnosťou neprekročenia 10 a 90 %). Medzné hodnoty ukazovateľov sú uvedené v časti Merané veličiny.

Povrchové vody sú podľa kvality vody zaraďované do 5 tried kvality:
I. trieda - veľmi čistá voda
II. trieda - čistá voda
III. trieda - znečistená voda
IV. trieda - silne znečistená voda
V. trieda - veľmi silne znečistená voda

Zoznam vyhodnotených miest kvality povrchových vôd za obdobie 2000-2001 podľa povodí:

Povodie Moravy
Povodie Dunaja
Povodie Malého Dunaja
Povodie Váhu
Povodie Nitry
Povodie Hrona
Povodie Ipľa
Povodie Slanej
Povodie Bodvy
Povodie Hornádu
Povodie Bodrogu
Povodie Tisy
Povodie Popradu
Povodie Dunajca

Mapy tried kvality povrchových vôd na Slovensku podľa skupín ukazovateľov za obdobie 2000-2001