We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Monitorovacia sieť 2002

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

Ilustrácia prameňa Pramene sú pozorované v rámci základnej siete. Tvoria ju jednak nezachytené, ako aj zachytené a vodárensky využívané pramene, situované vo všetkých základných hydrogeologických útvaroch, najmä v mezozoiku. V roku 2002 bolo v celej sieti pozorovaných 363 prameňov. Pozorovanie je vykonávané 1-krát týždenne, na 64 prameňoch boli osadené automatické a limnigrafické prístroje s hodinovým resp. kontinuálnym záznamom. Spolu s meraním výdatnosti sa meria aj teplota vody.

Pozorovacia sieť prameňov: časť A časť B 

Sonda V roku 2002 bolo pozorovaných 1145 objektov základnej a sekundárnej siete podzemných vôd SHMÚ. Pozorovanie hladiny a teploty podzemnej vody v objektoch v roku 2002 bolo zabezpečované v rozhodujúcej miere dobrovoľnými pozorovateľmi 1-krát týždenne (v stredu), na 317 objektoch boli osadené automatické prístroje s hodinovým intervalom merania a limnigrafické prístroje s kontinuálnym záznamom. V 105 objektoch bola zároveň meraná teplota vody v týždennom intervale a v 250 objektoch v dennom intervale (prístrojom). Väčšina pozorovacích objektov je situovaná v kvartérnych sedimentoch, len neveľký počet (61 objektov) je lokalizovaný aj v predkvartérnych útvaroch: od sedimentárneho neogénu až po kryštalinikum.
Pozorovacia sieť podzemných vôdčasť A časť Bratislava časť B časť C časť D časť E časť F