We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Monitorovacia sieť 2004

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania


ImagePramene sú pozorované v rámci základnej siete. Tvoria ju jednak nezachytené, ako aj zachytené a vodárensky využívané pramene, situované vo všetkých základných hydrogeologických útvaroch, najmä v mezozoiku. V roku 2004 bolo v celej sieti pozorovaných 364 prameňov. Pozorovanie je vykonávané 1-krát týždenne, na 88 prameňoch boli osadené automatické a limnigrafické prístroje s hodinovým resp. kontinuálnym záznamom. Spolu s meraním výdatnosti sa meria aj teplota vody.

Pozorovacia sieť prameňov:

časť A | časť B                                                                                                                                   Ľubochňa - prameň Salatín

 Image V roku 2004 bolo pozorovaných 1135 objektov základnej a sekundárnej siete podzemných vôd SHMÚ. Pozorovanie hladiny a teploty podzemnej vody v objektoch v roku 2004 bolo zabezpečované v rozhodujúcej miere dobrovoľnými pozorovateľmi 1-krát týždenne (v stredu), na 368 objektoch boli osadené automatické prístroje s hodinovým intervalom merania a limnigrafické prístroje s kontinuálnym záznamom. V 110 objektoch bola zároveň meraná teplota vody v týždennom intervale a v 316 objektoch v dennom intervale (prístrojom). Väčšina pozorovacích objektov je situovaná v kvartérnych sedimentoch, len neveľký počet (64 objektov) je lokalizovaný aj v predkvartérnych útvaroch: od sedimentárneho neogénu až po kryštalinikum.
                                                                                                                                                                127 - Mostová
Pozorovacia sieť podzemných vôd

časť A | časť B | časť C | časť D | časť E | časť F