We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Monitorovacia sieť 2004

 

V roku 2004 Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave (SHMÚ) nezabezpečoval odbery a analýzy vzoriek povrchových vôd. Hoci odbery a analýzy boli v roku 2004 reálne uskutočnené, na SHMÚ boli dodané iba výsledky zo ŠGÚDŠ (výsledky analýz organickej chémie) a VÚVH (hraničné toky s Maďarskou republikou a Rakúskom). SVP, š. p. poskytol údaje iba v obmedzenom rozsahu pre účely podávania správ pre Európsku komisiu (reporting). Tieto skutočnosti viedli k tomu, že v predkladanej ročnej správe boli spracované len dostupné údaje, a to z niektorých hraničných tokov v Slovenskej republike.

Dostupné údaje v roku 2004 o kvalite povrchových vôd zo 14 miest odberov hraničných tokov a štyroch miest odberov, ktoré podliehajú povinnosti podávania správ (reportingu) pre Európsku komisiu bola kvalita povrchových vôd na Slovensku spracovaná podľa STN 757221 a vyhodnotená podľa skupín ukazovateľov do tried kvality. Miesta odberov, kde boli dostupné údaje o kvalite vody iba zo skupiny anorganických a organických mikropolutantov (136 miest odberu), boli tiež spracované podľa platnej normy a vyhodnotené do tried kvality. 

Počet sledovaných miest odberov vzoriek povrchovej vody podľa povodí za rok 2004
Povodie Miesto odberu s celkovým vyhodnotením Miesta odberu vzoriek len s údajmi
zo skupiny mikropolutantov
Hraničné toky Ostatné
Povodie Moravy - 2 12
Povodie Dunaja 9 - 2
Povodie Malého Dunaja - - 8
Povodie Váhu 1 - 24
Povodie Nitry - - 12
Povodie Hrona 1 - 14
Povodie Ipľa 2 - 9
Povodie Slanej - - 7
Povodie Bodvy - - 1
Povodie Hornádu - 1 14
Povodie Bodrogu 1 1 25
Povodie Tisy - - 2
Povodie Popradu - - 5
Povodie Dunajca - - 1
Slovensko spolu 14 4 136
Zoznam sledovaných miest odberov kvality povrchovej vody v roku 2004
Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2004