We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Monitorovacia sieť 2005

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania


ImagePramene sú pozorované v rámci základnej siete. Tvoria ju jednak nezachytené, ako aj zachytené a vodárensky využívané pramene, situované vo všetkých základných hydrogeologických útvaroch, najmä v mezozoiku. V roku 2005 bolo v celej sieti pozorovaných 360 prameňov. Pozorovanie je vykonávané 1-krát týždenne, na 83 prameňoch boli osadené automatické a limnigrafické prístroje s hodinovým resp. kontinuálnym záznamom. Spolu s meraním výdatnosti sa meria aj teplota vody.

Pozorovacia sieť prameňov

časť A | časť B                                                                                                                             Blatnica prameň Dolné Veterné

 

Image

V roku 2005 bolo pozorovaných 1133 objektov základnej a sekundárnej siete podzemných vôd SHMÚ. Pozorovanie hladiny a teploty podzemnej vody v objektoch v roku 2005 bolo zabezpečované v rozhodujúcej miere dobrovoľnými pozorovateľmi 1-krát týždenne (v stredu), na 381 objektoch boli osadené automatické prístroje s hodinovým intervalom merania a limnigrafické prístroje s kontinuálnym záznamom. V 91 objektoch bola zároveň meraná teplota vody v týždennom intervale a v 348 objektoch v dennom intervale (prístrojom). Väčšina pozorovacích objektov je situovaná v kvartérnych sedimentoch, len neveľký počet (64 objektov) je lokalizovaný aj v predkvartérnych útvaroch: od sedimentárneho neogénu až po kryštalinikum.

Pozorovacia sieť podzemných vôd                                                                                                                        467 - Blažkovce

časť A | časť B | časť C | časť D | časť E | časť F