Slovenský hydrometeorologický ústav

v spolupráci s International Hydrological Programme of UNESCO - Slovenský výbor pre hydrológiu
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
Slovenská meteorologická spoločnosť
Interreg Danube Transnational Programme – DAREFFORT Project PP5
Global Water Partnership Central and Eastern Europe
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

organizuje

online vedeckú konferenciu mladých odborníkov s medzinárodnou účasťou
KMOSHMULOGO

 

 

BRATISLAVA, SHMÚ, 12. novembra 2020


2. cirkulár

 

PARTNERI KONFERENCIE
Partneri

Programový výbor
konferencieIng. Danica Lešková, PhD., SHMÚ, Bratislava
Alena Blahová, SHMÚ, Bratislava

Odborní garanti

pre meteorológiu, klimatológiu a kvalitu ovzdušia

RNDr. Martin Benko, PhD.
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

pre hydrológiu

RNDr. Pavol Miklánek, CSc.
Slovenský výbor pre hydrológiu, Bratislava

pre vodné hospodárstvo

Ing. Ľubica Kopčová, PhD.
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve
na Slovensku, Banská Bystrica

Cieľ konferencie


Každoročnou neoddeliteľnou súčasťou organizovaných podujatí na pôde SHMÚ je Konferencia mladých odborníkov z oblasti hydrológie, vodného hospodárstva, meteorológie, klimatológie a kvality ovzdušia. Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov prác v jednotlivých odboroch a nových vedeckých poznatkov mladých ľudí či už z radov študentov vysokých škôl alebo vedeckých pracovníkov, zaoberajúcich sa príslušnými vednými odbormi. Účastníci si z tejto akcie môžu odniesť nové vedomosti a skúsenosti a nadviazať nové priateľstvá a kontakty, ktoré im môžu byť prospešné v ďalšej práci a profesionálnej kariére.

Tematické okruhy konferencie  21. KONFERENCIA MLADÝCH METEOROLÓGOV
      A KLIMATOLÓGOV

32. KONFERENCIA MLADÝCH HYDROLÓGOV

19. KONFERENCIA MLADÝCH VODOHOSPODÁROV

Dôležité termíny konferencie

24. september 2020   termín doručenia záväzných prihlášok
24. október 2020  termín zaslania súťažného príspevku
12. november 2020 termín  konania konferencie

Možnosti prezentácie


Autori súťažných príspevkov budú mať k dispozícii presne stanovený čas v rozsahu max. 10 minút. Príspevok bude možné prezentovať v anglickom, slovenskom alebo českom jazyku. Ďalšie podrobnosti sú uverené TU.

Konferenčné poplatky

Účastnícky poplatok sa na konferencii nevyberá.

Organizátor konferencie

Slovenský hydrometeorologický ústav

Jeséniova 17 – Koliba
833 15 Bratislava
www.shmu.sk

Kontakt a korešpondenčná adresa (prihlášky a súťažné príspevky)
kmo@shmu.sk

Slovenský hydrometeorologický ústav

Jeséniova 17,
P.O.Box 15
833 15 Bratislava