SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teplotyBúrky Zobraziť výstrahy

Odbor Kvalita povrchových vôd

Zabezpečuje prevádzkovú, výskumno - vývojovú a medzinárodnú činnosť v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality povrchových vôd v Slovenskej republike. Všetky činnosti sú vykonávané v súlade so Zákonom č.364/2004 Z.z. o vodách, medzinárodnej rámcovej smernice o vode (2000/60/ES)  a ostatných zákonov platných pre oblasť vody. Činnosť odboru je založená na koordinácii a zabezpečovaní úloh, ktoré je možné rozdeliť do nasledovných oblastí:

  • program monitorovania, ktorý je zabezpečovaný v súčinnosti s ostatným rezortnými inštitúciami, s cieľom získavania údajov potrebných pre hodnotenie stavu a vývoja kvality vôd. Získané údaje z programu monitorovania sú kontrolované, importované do databázy a následne sú využívané pre rôzne úlohy súvisiace s hodnotením , stavu vôd pre rôzne účely.
  • posudková a expertízna činnosť, zameraná na prípravu podkladov pre vodoprávne konania pre úrady životného prostredia a posudkov, ktoré hodnotia podmienky uvedenia prípravkov na ochranu rastlín na trh.
  • Implementácia Rámcovej smernice o vode (RSV)  je rozdelená do viacerých úloh, ktoré majú zabezpečiť plnenie požiadaviek tejto smernice, v súčinnosti s ostatnými úlohami riešenými v rámci  Pracovnej skupiny.
  • Národný register znečistenia,
  • EPER,
  • Pesticídny program,
  • Iné úlohy súvisiace s plnením požiadaviek vodného zákona a legislatívy SR a EÚ.
  • Medzinárodné aktivity - zamerané na prípravu správ pre EK v oblasti vody, poskytovanie údajov pre medzinárodné inštitúcie (EEA)

 

Ing. Jana Doményová

vedúca odboru

 

Kontakt :

Odbor Kvalita povrchových vôd
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Slovenská republika
Tel: +421 2 59 415 318
Fax: +421 2 59 415 393
E-mail: jana.domenyova@shmu.sk