Monitorovacia sieť 2006

Kvalita vody bola v roku 2006 sledovaná v 224 základných a 2 zvláštnych miestach (sledovanie radioaktivity) odberov vzoriek riečnej sústavy Slovenska. Z týchto 226 miest odberov bolo 39 miest hraničných. Celková dĺžka tokov s povodím nad 5 km2 na Slovensku predstavuje 24 777 km. Sledovaná dĺžka tokov v roku 2006 predstavovala 5 448,3 km, čo tvorilo 22 % z uvedenej celkovej dĺžky na Slovensku, avšak vodohospodársky najvýznamnejšie toky boli v nej zahrnuté. Kvalita povrchových vôd bola hodnotená na dĺžke 3 541,45 km, t.j.14,3 % z celkovej dĺžky.

Pre účely spracovania ročnej správy bolo vyhodnotené dvojročie 2005 a 2006. V jednotlivých miestach odberov bolo pre účely spracovania publikácie vyhodnotených 23 - 145 sledovaných ukazovateľov. Frekvencia sledovania jednotlivých ukazovateľov bola v období 2005-2006 rôzna, pohybovala sa v rozmedzí 1-25 krát. K ukazovateľom s nižšou frekvenciou sledovania patria biologické ukazovatele, ťažké kovy a špecifické organické látky. Ukazovatele skupín A, B, C (kyslíkový režim, základné fyzikálno-chemické ukazovatele, nutrienty) boli sledované v 224 odberových miestach. Biologické ukazovatele (skupina D) bola sledovaná v 193 odberových miestach, mikrobiologické ukazovatele E v 204 miestach odberov, mikropolutanty skupiny F v 168 a rádioaktivita (skupina H) v 31 vybraných miestach odberov.

Podľa vodného zákona č. 364/2004 Z.z je územie Slovenska súčasťou medzinárodných povodí Visly a Dunaja, ktoré sa delia na čiastkové povodia Poprad, Dunajec, ďalej Dunaj a Morava, Váh (vrátane Malého Dunaja) a Nitra, Hron, Ipeľ a Slaná, Bodrog, Hornád a Bodva. V tomto zmysle je urobené aj hodnotenie kvality povrchových vôd za obdobie 2005-2006.

Všeobecné hodnotenie poukazuje na negatívnu klasifikáciu povrchových vôd spôsobenú mikrobiologickými ukazovateľmi skupiny E, nutrientami (C) a mikropolutantmi (F), ktoré zatrieďujú kvalitu vôd do III. - V. triedy.  V skupinách A, B a D je väčšina odberových miest zaradená do II. - III. triedy kvality.  

Počet sledovaných miest odberov kvality povrchovej vody podľa povodí za rok 2006

Oblasť povodia

Čiastkové povodie

Miesto odberu 

Sledovaná dĺžka

Hodnotená dĺžka

Základné

Zvláštne

(km)

(km)

I. DUNAJA

Moravy

13

-

290,1

214,45

Dunaja

12

-

192,3

180,5

II. VÁHU

Váhu

51

2

1326,6

902,8

Nitry

17

-

481,0

263,2

III. HRONA

Hrona

22

-

573,1

376,2

Ipľa

15

-

432,5

240,9

Slanej

16

-

403,0

196,2

IV. BODROGU

Bodrogu

42

-

826,4

551,4

V. HORNÁDU

Hornádu

24

-

616,5

390,2

Bodvy

5

-

127,4

71,6

VI. DUNAJCA A POPRADU

Dunajca

1

-

16,9

14,5

Popradu

6

-

162,5

139,5

Spolu

 

224

2

5448,3

3541,45

Zoznam sledovaných miest kvality povrchovej vody za rok 2006

Mapa sledovaných miest kvality povrchovej vody za rok 2006 

Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2006