Verejne prístupné informácie 2006

 

ČMS - Voda. Ročenka za rok 2006  
Kvalita povrchových vôd na Slovensku za obdobie 2005-2006 
Zoznam vyhodnotených miest odberov kvality povrchových vôd za obdobie 2005-2006
Zoznam sledovaných ukazovatelov za rok 2006 
Summary


Základným spôsobom hodnotenia kvality povrchových vôd na Slovensku je klasifikácia kvality povrchových vôd podľa STN 75 7221 (platná od januára 1999), podľa ktorej sa zaraďuje kvalita povrchovej vody do 5 tried kvality podľa jednotlivých ukazovateľov, s použitím sústavy medzných hodnôt.

Povrchové vody sú podľa kvality vody zaraďované do 5 tried kvality:

I. trieda - veľmi čistá voda
II. trieda - čistá voda
III. trieda - znečistená voda
IV. trieda - silne znečistená voda
V. trieda - veľmi silne znečistená voda

 

Mapy tried kvality povrchovej vody na Slovensku za obdobie 2005-2006