SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na BúrkyVysoké teploty Zobraziť výstrahy

Oddelenie Podzemné vody Bratislava

Aktivity:

 • koordinácia činností oddelenia,
 • výkon činností ČMS - voda, subsystém kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd v stanovenom regióne Slovenska,
 • výkon činností ČMS - vody, subsystém kvalita podzemných vôd v stanovenom regióne Slovenska,
 • evidencia zdrojov podzemných vôd a správa archívu hydrogeologickej preskúmanosti Slovenska,
 • evidencia odberateľov a realizovaných odberov podzemných vôd, hodnotenie využívania zdrojov podzemných vôd v stanovenom regióne Slovenska,
 • spracovanie Vodohospodárskej bilancie SR - kvantitatívnej vodohospodárskej bilancie podzemných vôd,
 • spracovanie Kvalitatívnej vodohospodárskej bilancie podzemných vôd SR,
 • sekretariát Komisie pre klasifikáciu množstiev podzemných vôd,
 • implementácia Smernice 2000/60/ES ustanovujúca rámec pôsobností spoločenstva v oblasti vodnej politiky v oblasti hodnotenia a klasifikácie podzemných vôd,
 • poskytovanie podkladov, posudková a expertízna činnosť v oblasti kvantity, kvality a využívania podzemných vôd v stanovenom regióne Slovenska,
 • medzinárodné aktivity v oblasti hodnotenia stavu podzemných vôd a poskytovania podkladov o kvantite a kvalite podzemných vôd v SR ( ICPDR, OECD, WISE),
 • koordinácia výskumných a vývojových projektov divízie a medzinárodných projektov.

Výstupy:

 • Hydrologická ročenka podzemných vôd
 • Ročenka kvality podzemných vôd na Slovensku
 • Ročenka kvality podzemných vôd Žitného ostrova
 • VHB - kvantitatívna vodohospodárska bilancia podzemných vôd SR
 • VHB - kvalitatívna vodohospodárska bilancia podzemných vôd SR
 • Správa ČMS
 • Podklady do Správy o stave životného prostredia SR, Správy o vodnom hospodárstve SR a Hodnotenia vplyvu vodného diela Gabčíkovo na prírodné prostredie
 • Program monitorovania stavu vôd
 • Hydrologické posudky, expertízy a stanoviská
 • Výstupy z projektov
 • Publikačná činnosť

Ing. Eugen Kullman, PhD.

vedúci oddelenia

Kontakt :

Oddelenie Podzemné vody Bratislava
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Slovenská republika
Tel: + 421 2 59 41 54 51
Fax: + 421 2 59 41 53 93
E-mail: eugen.kullman@shmu.sk