Monitorovacia sieť 2007

 

V roku 2007 bolo na Slovensku sledovaných a do hodnotenia zahrnutých 124 miest odberov, z toho sa 30 miest odberov sledovalo na hraničných tokoch. Celková dĺžka tokov s povodím nad 5 km2 na Slovensku predstavuje 24 777 km [1]. Sledovaná dĺžka tokov v roku 2007 predstavuje 4 314 km, čo tvorí 17,41 % z uvedenej celkovej dĺžky na Slovensku, avšak vodohospodársky najvýznamnejšie toky sú v nej zahrnuté.

Výber miest odberov, jednotlivých ukazovateľov kvality vody a frekvencie ich sledovania v roku 2007 sú dané dokumentom „Program monitorovania stavu vôd v roku 2007," ktorý bol vypracovaný v gescii Ministerstva životného prostredia SR. V súlade so záznamom z rokovania k problematike prípravy Programu  monitorovania stavu vôd v roku 2007 zo dňa 03.08.2006 bol Program monitoringu navrhnutý pre tzv. optimálny variant, ktorý predstavoval rozsah monitorovacích prác zabezpečujúci plnenie požiadaviek Smernice 2000/60/EHS transponovanej Zákonom 364/2004 o vodách a Vyhláškou MŽP SR č. 221/2005. Rozsah sledovaných ukazovateľov a frekvencie pozorovaní sú definované usmerneniami v zmysle požiadaviek EK. Keďže finančné nároky na realizáciu všetkých monitorovacích prác prekračovali financie pridelené pre rok 2007, bolo potrebné pristúpiť k úpravám a redukcii  Programu monitorovania stavu vôd v roku 2007. Monitoring v roku 2007 prebehol v redukovanej verzii avšak po získaní ďalších financií sa počet miest odberov zvýšil. 

Vymedzenie oblasti povodí v tabuľke je v súlade so Zákonom č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) a s Vyhláškou MŽP SR č. 224/2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní.
 

Počet sledovaných miest odberov kvality povrchovej vody podľa povodí za rok 2007 

Oblasť povodia

Čiastkové povodie

Počet miest odberov

Sledovaná dĺžka tokov  (km)

I. DUNAJ

Morava

10

325,7

Dunaj

10

184,1

II. VÁH

Váh

30

1083,6

Nitra

9

337,2

III. HRON

Hron

10

358,5

Ipeľ

10

392,4

Slaná

5

224,1

IV. BODROG

Bodrog

19

627,3

V. HORNÁD

Hornád

13

494,2

Bodva

4

127,4

VI. DUNAJEC  A POPRAD

Dunajec

1

16,9

Poprad

3

142,6

Spolu

 

124

4314


Zoznam sledovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2007
Mapa sledovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2007
Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2007