SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na HmlaVietor na horách Zobraziť výstrahy

Systém informácií o biopalivách a biokvapalinách SR

 

Slovenský hydrometeorologický ústav je poverenou organizáciou Ministerstva životného prostredia, kontroluje činnosť odborne spôsobilých osôb, pracovné postupy, metódy a plnenie ustanovení zákona č. 309/2009 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z. z. v aktuálnom znení:

Dňa 10. júla 2017 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 181/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. augusta 2017.

Dňa 18. júla 2017 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásená vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 191/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok s účinnosťou od 1. augusta 2017.

Tieto legislatívne predpisy boli vypracované z dôvodu zapracovania zmien, ktoré vyplynuli zo Smernice Rady (EÚ) 2015/652 z 20. apríla 2015, ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív (Ú. v. EÚ L 107, 25.4.2015), Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (Ú. v. EÚ L 239, 15.9.2015) a z aplikačnej praxe s cieľom vysvetlenia a spresnenia technických súvislostí a náležitostí.

K povinnostiam SHMÚ patrí:

  • Kvartálna kontrola a vyhodnotenie údajov z potvrdení o pôvode biopaliva a biokvapaliny a hlásení o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopaliva
  • Ročná kontrola a vyhodnotenie údajov zo správ o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov
  • Archivácia kópii potvrdení o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny a iné údaje poskytnuté právnickými a fyzickými osobami, ktoré uvádzajú na trh biopalivá a biokvapaliny 
  • Dohľad nad činnosťou odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu, kontrola ich činnosti, pracovných postupov, metód a plnenia ustanovení zákona
  • Organizácia školení odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu
  • Rozhodovanie v sporných prípadoch týkajúcich sa výpočtu emisií skleníkových plynov a overovania správ

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonné látky s obsahom biopalív alebo biokvapaliny na trh v Slovenskej republike, je povinná:

  • vydať potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny
  • zabezpečiť overenie potvrdenia o  pôvode biopaliva alebo biokvapaliny odborne  spôsobilou osobou na účely overovania výpočtu,
  • zaslať kópiu potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny Slovenskému hydrometeorologickému ústavu do 25.dňa nasledujúceho štvrťroka,
  • používať systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny pri  preukazovaní plnenia kritérií trvalej udržateľnosti.

Register uznaných certifikačných systémov a odborne spôsobilých osôb na preukazovanie kritérií trvalej udržateľnosti je uvedený na: http://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/register-oso_05_2017.pdf

SHMÚ prideľuje na základe svojich právomocí subjektom, ktoré majú záujem byť registrované v Národnom systéme Slovenskej republiky pre biopalivá a biokvapaliny (SK BIO) originálne identifikačné číslo.

Aktuálne registrovaný zoznam subjektov SK BIO (Tabuľka na stiahnutie)

Vzor Správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie – slovenská verzia na stiahnutie

Dňa 30.10.2017 sa uskutočnilo školenie k novele zákona č. 309/2009 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z. z., kde boli poskytnuté aktuálne informácie o legislatívnych predpisoch, praktické rady a riešenia v oblasti biopalív a biokvapalín.
Prezentácie je možno nájsť tu: Prezentácia č.1 (Prezentácia SHMÚ)
                                                 Prezentácia č.2 (Novela Zákona 309/2009 a vyhlášky 271/2011)
                                                 Prezentácia č.3 (Školenie biopalivá)
                                                 Prezentácia č.4 (Skúsenosti OSO v SK BIO)


Bližšie informácie o administratívnom zabezpečení overovania „Potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny" Vám poskytneme emailom na biopaliva@shmu.sk

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

SÚVISIACA LEGISLATÍVA:
http://www.minzp.sk/sekcie/oblasti-mzp-sr/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/

AKTUALITY:
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/zmena-klimy-ekonomickych-nastrojov/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/aktuality.html

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
http://www.minzp.sk/sekcie/oblasti-mzp-sr/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/dokumenty-stiahnutie.html

UZNANÉ CERTIFIKAČNÉ SYSTÉMY:
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/uznane-certifikacne-systemy.html

ROZHODNUTIA EK:
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/rozhodnutia-ek.html

FAQ:
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/zmena-klimy-ekonomickych-nastrojov/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/faq.html

GDPR:
Informačná povinnosť prevádzkovateľa - odborne spôsobilé osoby
Informačná povinnosť prevádzkovateľa - biopalivá (SK - BIO)