Monitorovacia sieť 2009

Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona č. 384/2009 Z. z. je územie Slovenska súčasťou medzinárodných povodí Visly a Dunaja, v rámci ktorých sú podľa prirodzených hydrologických hraníc vymedzené čiastkové povodia. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Dunaja (úmorie Čierneho mora) je správne územie povodia Dunaja vymedzené čiastkovými povodiami: Moravy, Dunaja, Váhu, Hrona, Ipľa, Slanej, Bodrogu, Hornádu a Bodvy. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Visly (úmorie Baltského mora) je správne územie povodia Dunajca a Popradu vymedzené čiastkovými povodiami: Dunajca a Popradu.
Podľa tohto členenia bolo uskutočnené aj hodnotenie kvality povrchových vôd za rok 2009.
V roku 2009 bolo celkovo monitorovaných 244 miest. V tabuľke je uvedený počet monitorovaných miest v roku 2009 s vyznačením účelov monitorovania (základné a prevádzkové monitorovanie).

 Počet monitorovaných miest podľa čiastkových povodí  rok 2009

Čiastkové povodie

Počet monitorovaných miest podľa typu monitorovania

 

Základné

Prevádzkové

Základné aj prevádzkové

Spolu

Povodie Moravy

4

8

6

18

Povodie Dunaja

8

3

5

16

Povodie Váhu

30

35

21

86

Povodie Hrona

7

16

2

25

Povodie Ipľa

4

8

7

19

Povodie Slanej

5

4

3

12

Povodie Bodrogu

11

14

9

34

Povodie Hornádu

1

10

7

18

Povodie Bodvy

 -

2

4

6

Povodie Dunajca a Popradu

5

2

3

10

Spolu

75

102

67

244

Zoznam monitorovaných miest kvality povrchových vôd v roku 2009