Aktuality SHMÚ

Nová webová aplikácia Čo dnes dýcham?

11.11.2020 | OVZDUŠIE | SPRÁVA | ZUZANA LIESKOVSKÁ, SAŽP
Nová webová aplikácia Čo dnes dýcham?

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom predstavuje webovú aplikáciu dnesdycham.sk s cieľom zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku.

Viac ako 40 miliónov lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych odborníkov z 90 krajín sveta adresovalo otvorený list lídrom skupiny G20 – skupine najmocnejších ekonomík sveta. Požadujú v ňom od hláv štátov, aby pri ekonomickom reštarte prioritne riešili verejné zdravie, kvalitu ovzdušia a vody a stabilitu klímy.

Podľa štúdie Global Burden of Disease (GBD), nezávislého výskumného inštitútu Washingtonskej univerzity (The Institute for Health Metrics and Evaluation), v roku 2015 predčasne zomrelo celosvetovo 9 miliónov ľudí na dôsledky znečistenia životného prostredia. Predpokladá sa však, že tento počet môže byť podstatne vyšší vzhľadom na to, že o mnohých vplyvoch neexistuje v súčasnosti dostatok poznatkov pre ich vyhodnotenie.

Každoročne na Slovensku predčasne umiera takmer 5 tisíc ľudí najmä kvôli zlej kvalite ovzdušia, ale aj znečistenej vode či znečisteniu prostredia chemickými látkami. Straty na produktivite sa odhadujú na 0,1 % hrubého domáceho produktu (Inštitút environmentálnej politiky, MŽP SR podľa GBD). Nie sú to zanedbateľné čísla, len sa na ne pozeráme inak, ako keby sme im neprikladali až takú váhu.

Kvalitu ovzdušia vo všeobecnosti určuje obsah znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší. Hodnotenie kvality ovzdušia sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Základným východiskom pre hodnotenie kvality ovzdušia v SR sú výsledky meraní koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší, ktoré realizuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na staniciach Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO).

 

Mapa NMSKO (existujúce (38) a plánované AMS (14))

 

Monitorovacia stanica SHMÚ, Chopok (stanica zaradená do siete EMEP - Environment Monitoring and Evaluation Programme (Kooperatívny program pre monitorovanie a hodnotenie diaľkového prenosu znečistenia v Európe).

Monitorovacia stanica SHMÚ Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie – typ mestskej dopravnej stanice

Monitorovacia stanica SHMÚ, Prievidza – typ mestskej pozaďovej stanice

Na Slovensku dochádza neustále k prekračovaniu limitných hodnôt stanovených pre znečisťujúce látky v ovzduší z hľadiska ich vplyvov na zdravie človeka. Ide najmä o prachové častice atmosférického aerosólu PM10 a PM2,5 a benzo-a-pyrén (BaP).

Aký bol rok 2019 z hľadiska kvality ovzdušia?

Z hľadiska kvality ovzdušia neboli prekračované povolené limitné hodnoty pre oxidy síry, oxidy dusíka, ťažké kovy, oxid uhoľnatý a ani benzén.

Problematické boli:

PM10

Prekročenia limitnej hodnoty na ochranu ľudského zdravia pre 24 hodinové koncentrácie sa vyskytli na troch automatických monitorovacích staniciach: Košice, Štefánikova; Jelšava, Jesenského a Veľká Ida, Letná.

BaP
Priemerná ročná hodnota koncentrácie BaP na staniciach Veľká Ida, Letná; Banská Bystrica, Štefánikovo nábr.; Banská Bystrica, Zelená; Žilina, Obežná; Jelšava, Jesenského; Krompachy, SNP a Prievidza, Malonecpalská prekročila v roku 2019 cieľovú hodnotu 1 ng.m-3. Cieľová hodnota pre BaP bola prekročená na väčšine monitorovacích staníc. Z tohto dôvodu je potrebné tejto znečisťujúcej látke venovať zvýšenú pozornosť.

Legislatíva stanovuje podmienky na vydanie oznámenia o vzniku smogovej situácie s cieľom chrániť zdravie obyvateľov aj pri krátkodobejšom zhoršení kvality ovzdušia. V závislosti od krátkodobých koncentrácií znečisťujúcich látok sa vyhlasuje smogová situácia ako prekročenie informačného alebo výstražného prahu.

V roku 2019 boli vyhlásené smogové situácie pre PM10 pre nasledovné stanice:

K týmto znečisťujúcim látkam sa svojimi negatívnymi vplyvmi na zdravie ľudí a stav ekosystémov pridáva aj prízemný ozón, ktorý vzniká pri fotochemických reakciách znečisťujúcich látok, ktorými sú oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a prchavé organické uhľovodíky.

Cieľová hodnota koncentrácie prízemného ozónu pre ochranu ľudského zdravia bola v roku 2019 prekročená na staniciach Bratislava, Jeséniova; Bratislava, Mamateyova; Nitra, Janíkovce a Chopok.

Podľa platnej legislatívy v ochrane ovzdušia sú lokality s prekračovanými povolenými limitnými hodnotami vyhlásené za oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO). Orgány štátnej správy majú povinnosť prijať dokumenty (programy) a definovať opatrenia s cieľom zlepšiť nevyhovujúcu kvalitu ovzdušia. Svoju úlohu pri ich realizácii majú aj mestá a obce, okrem iného aj vo väzbe na úlohu vytvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, ako aj chrániť životné prostredie.

Oblasti riadenia kvality ovzdušia pre rok 2020, vymedzené na základe merania v rokoch 2017 – 2019

* S prihliadnutím na výsledky meraní v predchádzajúcich rokoch v prípade nedostatočného počtu platných meraní

Viac ako milión obyvateľov Slovenska žije v Oblastiach riadenia kvality ovzdušia

Mapa: Oblasti riadenia kvality ovzdušia pre rok 2020, vymedzené na základe merania v rokoch 2017 – 2019

Pokiaľ ide o zdroje znečisťujúcich látok, medzi najvýznamnejšie patrí doprava, spaľovacie procesy v energetike a priemysle, ale zároveň medzi ne patria aj domácnosti. Napríklad v prípade PM10 v roku 2019 bol podiel emisií z vykurovania v domácnostiach viac ako 60 % a u PM2,5 až 74 %.

S cieľom priblížiť verejnosti informácie o aktuálnej kvalite ovzdušia užívateľsky priaznivou formou bola v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia vyvinutá predmetná webaplikácia. Zároveň má za cieľ zvyšovať povedomie verejnosti ohľadne ovzdušia a podporovať zmeny správania, ktoré môžu mať bezprostredný vplyv na zlepšenie kvality ovzdušia – najmä u látok, ktoré sú problémové z hľadiska plnenia limitných hodnôt. Platí tu totiž jednoznačný fakt, že – tak ako je uvedené vyššie – domácnosti sú ich najvýznamnejšími zdrojmi.

Dáta z Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia, ktorú prevádzkuje SHMÚ, sú priamym tokom preberané do aplikácie. V aplikácii sú znázorňované s využitím princípov indexu kvality ovzdušia vyhodnocovaného podľa metodiky Európskej environmentálnej agentúry. Účelom takéhoto hodnotenia je súhrnne a zrozumiteľne informovať širokú verejnosť o stave kvality ovzdušia prostredníctvom jednoduchej farebnej a slovnej škály.

Úvodná stránka/domov:

Menu na hlavnej stránke pozostáva z položiek: Zdravie a ekosystémy, Znečisťovanie ovzdušia, O aplikácii a Kontakty.

Dominantným vizuálnym, ale aj navigačným prvkom úvodnej stránky aplikácie je mapa. Obsahuje farebné body, ktoré lokalizujú sieť monitorovacích staníc v SR. Farba bodu indikuje úroveň kvality ovzdušia. Pod mapou sa nachádza legenda k jednotlivým úrovniam kvality ovzdušia spolu s odporúčaniami, čo (ne)robiť v prípade aktuálnej úrovne znečistenia ovzdušia. Odporúčania sú znázornené pomocou ikoniek so stručným slovným popisom.

Mapa je zoomovateľná, sú na nej vyznačené hranice zón a aglomerácií a umožňuje prekliknúť sa priamo na podstránku týkajúcu sa jednotlivých zón a aglomerácií – čo v princípe zodpovedá členeniu podľa krajov. Na podstránku zóny je možné sa prekliknúť priamo cez farebný bod – monitorovaciu stanicu. Po prvom kliku na stanicu sa zobrazí emotikon vo farbe aktuálnej úrovne kvality ovzdušia. Po ďalšom kliku na políčko s emotikonom sa užívateľ dostane priamo na podstránku konkrétnej zóny/aglomerácie.

Zdravie a ekosystémy

Táto časť webaplikácie je zameraná na osvetu. Poskytuje informácie o jednotlivých znečisťujúcich látkach, ktoré sú predmetom monitoringu na zdravie ľudí a životné prostredie a ich vplyvoch/dopadoch. Popisuje jednotlivé znečisťujúce látky a ich vplyv na ľudské zdravie, a nie len zdravie, ale aj ekosystémy či ľudské obydlia a je podaná atraktívnejšou interaktívnou formou. V tejto časti popisujeme znečisťujúce látky: PM, SO2, NOX, CO, NMVOC, NH3, B(a)P a O3.

V hornej časti sa nachádzajú piktogramy jednotlivých znečisťujúcich látok, po kliknutí na piktogram sa zobrazí stručná informácia o danej znečisťujúcej látke.

Nižšie sa zobrazuje infografika zobrazujúca, ktorú časť ľudského tela a ako daná látka zasahuje. Pod obrázkom sa nachádza aj stručný popis. Obrázok sa dá prekliknúť na druhú infografiku zobrazujúcu ekosystém. Farebne je na obrázku zvýraznená tá časť ekosystému, na ktorú má vybraná znečisťujúca látka negatívny dopad. Pod obrázkom je uvedený aj stručný popis.

Príčiny znečistenia

Informácia k zdrojom znečisťovania ovzdušia. Delenie podľa jednotlivých znečisťujúcich látok s popisom, aké zdroje sú najväčším producentom týchto látok. V tejto časti popisujeme znečisťujúce látky: PM10, PM2,5, SO2, NOX, CO, NMVOC, NH3 a B(a)P. Po výbere znečisťujúcej látky sa zobrazia ikony jednotlivých sektorov: Energetika, Doprava, Poľnohospodárstvo, Priemysel, Odpad a Domácnosti a pri nich sa vo farbe príslušnej znečisťujúcej látky vyroluje graf, znázorňujúci pomer jednotlivých sektorov na produkcii emisií danej látky za posledný dostupný rok.

Nižšie sa nachádza stručná doplňujúca informácia, ako jednotlivé sektory ovplyvňujú svojou činnosťou kvalitu ovzdušia. Bude tiež možné sa po kliknutí na ikonu sektoru presunúť rovno na písomnú informáciu. Táto informácia sa roztvorí po tom, čo užívateľ klikne na položku, o ktorú má záujem. Ostatné položky sa vtedy zatvoria.

Kvalita ovzdušia

 • Prístup k informáciám o kvalite ovzdušia je dostupný prostredníctvom interaktívnej mapy na úvodnej stránke
 • Na mape sú zobrazené zóny a aglomerácie a monitorovacie stanice
 • Krúžky reprezentujúce monitorovacie stanice sú vo farbe aktuálnej kvality ovzdušia
 • Po kliknutí na monitorovaciu stanicu (krúžok na mape) sa zobrazí okno s informáciou o aktuálnej kvalite ovzdušia:

 • v tomto okne je odkaz pre podrobnejšie informácie o kvalite ovzdušia, ktoré sa zobrazujú pod mapou

 • Podrobné informácie sa týkajú prehľadu úrovni kvality ovzdušia za posledných 48 h od aktuálnej informácie o kvalite ovzdušia pre jednotlivé znečisťujúce látky: PM10, PM2,5, NO2, SO2, a O3, zobrazuje sa aj maximálna a minimálna koncentrácia znečisťujúcej látky
 • Položením kurzora na jednotlivé stĺpce grafu sa zobrazuje legenda

 • K podrobným informáciám sú ďalej zahrnuté informácie o kvalite ovzdušia v priebehu roka (pozrite vizuálne zobrazenie nižšie)
 • Úroveň kvality ovzdušia sa stanovuje ako medián 24 úrovní kvality ovzdušia, ktoré sa zaznamenali počas dňa. Hodnotenie sa vykoná len vtedy, ak je k dispozícii aspoň 18 zaznamenaní úrovne kvality ovzdušia počas dňa
 • Položením kurzora na jednotlivé bunky sa zobrazuje v bubline legenda

 • Limitné hodnoty pre priemerné ročné koncentrácie sú určené len pre NO2, PM10 a PM2,5. Z tohto dôvodu sú len vyhodnocované tieto látky

 • Kliknutím na monitorovaciu stanicu v mape sa okrem vyššie uvedenej informácie zobrazuje pod mapou informácia o aktuálnej kvalite ovzdušia za stanice nachádzajúce sa v zóne alebo aglomerácií, kde sa nachádza aj stanica, na ktorú užívateľ klikol
 • Obrazovka je rozdelená na 2 polovice. V pravej polovici sú zobrazované informácie o kvalite ovzdušia (pozrite vyššie uvedené informácie). V ľavej polovici sa zobrazujú informácie o vybraných pojmoch z kvality ovzdušia, ktoré je potrebné pre vysvetlenie, aby verejnosť porozumela interpretácii kvality ovzdušia, ktorá je prezentovaná web aplikáciou.
 • Informácie o vybraných pojmoch z kvality ovzdušia:
 • Legenda ku kvalite ovzdušia:

 6 úrovní, podrobnejšia informácia sa rozbalí po kliknutí na každú z nich

 • Metodika k hodnoteniu kvality ovzdušia vychádza sa z metodiky pre európsky index kvality ovzdušia (IKO) okrem modelovania chýbajúcich údajov z merania https://airindex.eea.europa.eu/Map/AQI/Viewer/
  • Aby sa mohol vypočítať IKO pre typ dopravných monitorovacích staníc sú potrebné merania hodinových koncentrácii PM2,5 alebo PM10 a NO2
  • Pre ostatné typy monitorovacích staníc sú podmienkou na vyhodnotenie IKO 3 znečisťujúce látky PM2,5 alebo PM10, NO2 a O3.
  • Tieto podmienky vylúčili niekoľko monitorovacích staníc z hodnotenia, pretože v meracom programe im chýba min. jedna znečisťujúca látka
  • IKO sa hodnotí z hodinových priemerných koncentrácii pre NO2, SO2 a O3, pre PM2,5 a PM10 sa hodnotí z kĺzavého 24 h priemeru
  • Úrovne kvality sú vyhodnocované podľa najhoršieho stavu dosiahnuté pri ktorejkoľvek znečisťujúcej látke podľa intervalu:

Smogová situácia

Kde je teraz smogová situácia?

 • na mape vybranej zóny (zobrazenie v časti web aplikacie – zóny a aglomerácie) budú zobrazené monitorovacie stanice sivým krúžkom, v prípade výskytu smogovej situácie sa zmení krúžok na trojuholník v príslušnej farbe - pozri legendu, po skončení smogovej situácie sa zmení krúžok na sivý, v prípade výskytu smogovej situácie pre viacero znečisťujúcich látok sa zobrazí farba najhoršieho stavu – závažná smogová situácii
 • To či je alebo nie je smogová situácia, a aká, sa bude zobrazovať podľa poskytnutých údajov SHMÚ
 • Legenda k mape, bude zobrazená v dolnej pravej časti mapy:

- bez smogovej situácie

- smogová situácia

- závažná smogová situácia

Nástroje približovania + -

Po položení kurzora na krúžok/trojuholník stanice sa zobrazí informácia

 • Názov znečisťujúcej látky: SO2, NO2, PM10, O3
 • Názov monitorovacej stanice
 • Adresa monitorovacej stanice
 • Stav smogovej situácie, zobrazí sa jedna z týchto informácií: bez smogovej situácie, smogová situácia, závažná smogová situácia
 • Dátum a hodina začiatku vzniku smogovej situácie (viaže sa k dátumu a hodine oznámenia o vzniku smogovej/závažnej smogovej situácie)
 • Dátum a hodina ukončenia smogovej situácie (viaže sa k dátumu a hodine oznámenia o pominutí smogovej/závažnej smogovej situácie)
 • Posledná nameraná koncentrácia znečisťujúcej látky v ovzduší (aktualizácia prebieha každú hodinu)
 • Výstražný/informačný prah
 • Znečistenie ovzdušia môže spôsobovať poškodenie zdravia
 • Opatrenia pre zlepšenie nepriaznivého stavu
 •  Zdroj: SHMÚ
 •  Klikni pre viac informácií

Súčasťou aplikácie budú aj informácie o plánovaných a realizovaných opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia a možnostiach zapojenia verejnosti do procesu prípravy opatrení. Základom budú Programy na zlepšenie kvality ovzdušia, avšak súčasťou databáz budú aj opatrenia prijaté v iných dokumentoch ako sú Plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja, územné plány, plány udržateľnej mobility a podobne.

Aj tieto opatrenia budú spracované užívateľsky priaznivou formou s možnosťou výberu a tvorenia rôznych typov zostáv opatrení podľa požiadavky.

Ambíciou webaplikácie je tiež stať sa komunikačným nástrojom s verejnosťou pri príprave nových Programov na zlepšenie kvality ovzdušia, na príprave ktorých sa práce v súčasnosti rozbiehajú.

Viac informácií nájdete TU: