Aktuality SHMÚ

Júnové horúčavy na Slovensku: kde ležia ich extrémy a aký je ich vývoj?

16.6.2021 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI
Júnové horúčavy na Slovensku: kde ležia ich extrémy a aký je ich vývoj?
Na programe poveternostných udalostí je aktuálne prvé, pričom výraznejšie obdobie s výskytom horúčav v tohtoročnej letnej sezóne. Jeho začiatok pripadol do polovice júna, preto si v tomto krátkom klimatologickom zhrnutí pripomenieme, aké najvyššie teploty vzduchu a najdlhšie trvajúce obdobia s ich nepretržitým výskytom zasiahli Slovensko počas prvého letného mesiaca v minulosti.


Leto v našom klimatickom pásme v drvivej väčšine rokov teplotne vrcholí počas prázdninových mesiacov, no v súčasnosti v súlade s očakávanými prejavmi klimatickej zmeny zaznamenávame intenzifikáciu a zvyšovanie frekvencie výskytu javov, spojených s mimoriadne teplým (horúcim) počasím, aj v júni. V nasledujúcich odsekoch sme pripravili prehľad toho, na akú úroveň sa dostali júnové „psie dni“ z pohľadu hlavných klimatologických charakteristík teploty vzduchu. Ich dlhodobý vývoj je osobitne zachytený v záverečnej časti príspevku na obr. 4 – 10.

Analyzované boli údaje zo všetkých meteorologických staníc s klimatologickým programom meraní a pozorovaní v rámci klimatickej databázy SHMÚ z obdobia prevažne od roku 1961 (v prípade niekoľkých staníc aj staršie) do súčasnosti. V prípade teplotných sérií prezentované výstupy zachytávajú stav výlučne za obdobie 1. – 30. júna, čiže bez kontinuálneho presahu z predchádzajúceho a do nasledujúceho mesiaca (mesiacov). Pri hodnotení výskytu teplotných sérií v rámci celej staničnej siete je potrebné brať do úvahy prirodzenú nehomogenitu, danú v čase sa meniacim počtom merajúcich meteorologických staníc.
 

Najvyššie júnové teploty

Absolútne júnové maximum teploty vzduchu na Slovensku s hodnotou 38,2 °C bolo namerané 30. júna 2012 v Slovenskom Grobe, avšak pri tejto hodnote je nutné podotknúť, že je nápadne vyššia v porovnaní s maximami, ktoré boli v rovnaký deň zaznamenané na všetkých okolitých meteorologických staniciach (odhliadnuc od Slovenského Grobu bolo 30. júna 2012 najteplejšie vo Veľkých Ripňanoch: 37,0 °C). Spomedzi ostatných údajov je najvyššou nameranou hodnotou teploty vzduchu v júni 37,5 °C v Hurbanove z 22. júna 2000. Na(d) 37 °C vystúpila teplota vzduchu v rámci Slovenska v júni aj v rokoch 1935 (Rimavská Sobota 37,4 °C 28. júna 1935) a 2002 (najviac Kráľová pri Senci 37,1 °C 23. júna 2002). Júnových aspoň 36 °C bolo nameraných ešte aj v ďalších ôsmich rokoch, šesť z ktorých spadá do obdobia od roku 1994 vrátane (1994, 1998, 2003, 2014, 2016, 2019; predtým v 1950 a 1967).

Z pohľadu vysokých denných miním teploty vzduchu evidujeme najvyššiu júnovú hodnotu z 25. júna 2016 v Kuchyni, kde v ten deň teplota vzduchu neklesla pod 25,0 °C. Júnové denné minimum aspoň 24 °C sme v sieti našich meteorologických staníc zaznamenali ešte aj v rokoch 1998, 2000, 2010 a 2013.

Pri charakteristike priemernej dennej teploty vzduchu sme už u nás v júni zaznamenali hodnotu 30 °C alebo vyššiu. 30. júna 2012 bola hodnota tejto charakteristiky v Moravskom Svätom Jáne 30,5 °C a v Kuchyni 30,4 °C, 19. júna 2013 potom v Žihárci 30,2 °C.
 

Najdlhšie júnové série charakteristických dní

Absolútne bezprecedentnú situáciu z hľadiska neprerušeného trvania letných dní (Tmax ≥ 25 °C) v júni sme na Slovensku zaznamenali v roku 2019, v dosiaľ najteplejšom júni v histórii meteorologických pozorovaní u nás, kedy teplota vzduchu na šiestich meteorologických staniciach (Slovenský Grob, Žihárec, Topoľčany, Hurbanovo, Mužla a Sliač) dosiahla hodnotu letného dňa vo všetkých 30 dňoch mesiaca.

V prípade júnových súvislých sérií tropických dní (Tmax ≥ 30 °C) v určitej lokalite sme na našom území zaregistrovali už aj neprerušený sled 10 a viac takýchto dní (obr. 1). Z júnov 2003, 2015 a 2017 evidujeme spolu 13 prípadov s presne 10-dňovým trvaním tropickej série na konkrétnej meteorologickej stanici. 11 tropických dní v júni za sebou sa vyskytlo v roku 2003 (3. – 13., resp. 4. – 14. júna 2003) vo Veľkých Ripňanoch, Podhájskej, Želiezovciach a Dolných Plachtinciach, a tiež 19. – 29. júna 2017 v Dolných Plachtinciach. Najdlhšia staničná séria tropických dní v júni však trochu prekvapujúco spadá do roku 1964, kedy sa v Lelesi na krajnom juhovýchode Slovenska vyskytlo 12 tropických dní v rade medzi 11. a 22. júnom 1964 vrátane (najvyššie denné maximum v rámci série bolo 33,2 °C). Pre zaujímavosť, iba jeden nepatrne chladnejší deň, 23. jún 1964 s maximom 29,0 °C, tu pritom znamenal prerušenie potenciálnej až 19-dňovej tropickej série, ktorá by patrila dokonca medzi absolútne najdlhšie zaznamenané u nás v kontexte celého roka (leta). Berúc do úvahy výskyt v celej sieti našich meteorologických staníc (t.j. niekde/kdekoľvek na Slovensku; od roku 1961), v júni 2007 sme zaznamenali súvislý sled 18 tropických dní (5. – 22. júna 2007).


 

▲ Obr. 1: Najdlhšia zaznamenaná séria (trvanie minimálne 2 dni) tropických dní v júni na meteorologických staniciach na Slovensku.
 

Menej výraznú trvácnosť zatiaľ majú júnové neprerušené série supertropických dní (Tmax ≥ 35 °C; obr. 2). Z minulosti evidujeme staničné obdobia s trvaním 3 za sebou idúcich takýchto dní v Nitre-Janíkovciach 27. – 29. júna 1994, v Slovenskom Grobe 19. – 21. júna 2012 a v Somotore 14. – 16. júna 2019. Z pohľadu celej staničnej siete sme od roku 1961 zaregistrovali najviac 4 júnové supertropické dni v rade 27. – 30. júna 1994.


 

▲ Obr. 2: Najdlhšia zaznamenaná séria (trvanie minimálne 2 dni) supertropických dní v júni na meteorologických staniciach na Slovensku.
 

Keďže jún je s ohľadom na najkratšie noci veľmi charakteristickým mesiacom pre výskyt vysokých denných miním teploty vzduchu, za zmienku stojí spomenúť aj júnové súvislé série dní s minimom 20 °C alebo vyšším (obr. 3; tieto dni teda v sebe zahŕňajú tropickú noc). V roku 2013 sme na staniciach Bratislava-Mlynská dolina (17. – 21. júna 2013) a Žihárec (18. – 22. júna 2013) zaregistrovali až 5 takýchto dní za sebou. Prípady aspoň 4 za sebou idúcich júnových dní s takto vysokým teplotným minimom nájdeme v staničných časových radoch aj v rokoch 1979, 2000 a 2019. Z pohľadu celoslovenského výskytu (od roku 1961) sme medzi 10. a 17. júnom 2019 vrátane zaznamenali až 8 dní za sebou s dosiahnutým denným minimom 20 °C na aspoň jednej z našich meteorologických staníc.


 

▲ Obr. 3: Najdlhšia zaznamenaná séria (trvanie minimálne 2 dni) dní s minimálnou teplotou vzduchu 20 °C alebo vyššou v júni na meteorologických staniciach na Slovensku.
 

V klimatologických prácach sa v našom regióne môžeme stretnúť aj s hodnotením špecifických dní s dosiahnutou hodnotou priemernej dennej teploty vzduchu 27 °C alebo vyššou, ktoré vhodne odzrkadľujú komplexnejšie chápanú extrémnu teplotnú záťaž v priebehu dňa aj v noci. V období 10. – 15. júna 2019 sa v Žihárci vyskytla neprerušená séria až 6 takýchto dní, čím prekonala analogickú 5-dňovú sériu zo 17. – 21. júna 2013, zaregistrovanú na tej istej meteorologickej stanici. Aspoň 4 takéto dni za sebou v júni na konkrétnej stanici sa vyskytli ešte aj v rokoch 2000 a 2012. Žihárecká séria 6 dní s priemernou dennou teplotou vzduchu 27 °C zároveň zastupuje najdlhšie takéto obdobie v mesiaci jún aj z hľadiska výskytu v celej sieti našich staníc od roku 1961.
 


 

▲ Obr. 4: Časová distribúcia charakteristických dní s vysokými teplotami vzduchu v júni na meteorologickej stanici Bratislava-letisko v období 1951 – 2020.
 


 

▲ Obr. 5: Časová distribúcia charakteristických dní s vysokými teplotami vzduchu v júni na meteorologickej stanici Hurbanovo v období 1901 – 2020.
 


 

▲ Obr. 6: Časová distribúcia charakteristických dní s vysokými teplotami vzduchu v júni na meteorologickej stanici Milhostov (Trebišov) v období 1961 – 2020.
 


 

▲ Obr. 7: Dlhodobý vývoj mesačného maxima teploty vzduchu v júni na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období 1951 – 2020.
 


 

▲ Obr. 8: Dlhodobý vývoj počtu letných dní v júni na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období 1951 – 2020.
 


 

▲ Obr. 9: Dlhodobý vývoj počtu tropických dní v júni na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období 1951 – 2020.
 


 

▲ Obr. 10: Dlhodobý vývoj počtu dní s minimálnou teplotou vzduchu 20 °C alebo vyššou v júni na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období 1951 – 2020.
 

Literatúra a zdroje:

▪ Klimatická databáza SHMÚ - KMIS.
▪ Lapin M., Šťastný P., Turňa M., Čepčeková E. (2016): High temperatures and heat waves in Slovakia. Meteorologický Časopis 19(1): 3–10. <online>
Ročenky poveternostných pozorovaní meteorologických staníc Československa.