Aktuality SHMÚ

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci júl 2021

23.8.2021 | SHMÚ | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci júl 2021

Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu vykonávame na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc (VS) povrchových vôd, na základe operatívnych údajov hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť.

Hodnotenie na základe operatívnych údajov je on-line prezentované na internetovej stránke SHMÚ - monitoring sucha.  Podrobnejšie informácie o povodňových situáciách prinášajú povodňové správy zverejnené na webe SHMÚ.

Júl 2021 v povrchových vodách

Pri hodnotení priemerných mesačných prietokov v júli 2021 na slovenských tokoch je už z pohľadu na mapové zobrazenie (obr. 1) zrejmé, že v tomto období dochádzalo k značným regionálnym rozdielom. Hydrologická situácia odráža zrážkové pomery. Ako sa uvádza v hodnotení mesiaca z pohľadu klimatológie napriek tomu, že bol celkový zrážkový úhrn na Slovensku za júl 2021 prevažne normálny, hodnoty mesačného úhrnu zrážok boli v dôsledku búrok (v mnohých prípadov aj silných) a intenzívnych lokálnych lejakov priestorovo veľmi rozdielne. To sa prejavilo aj na odtoku v jednotlivých povodiach a tokoch, kde niektoré boli zasiahnuté len menšími búrkami, iné zasa intenzívnymi a niekde aj opakovane. Na mnohých tokoch sa krátkodobé zvýšenie prietokov prejavilo až v závere mesiaca (a pokračovalo aj na začiatku augusta). Priemerné hodnoty mesačných prietokov sa tak na území Slovenska značne líšia. Prevahu tvoria vodomerné stanice, v ktorých sa priemerný mesačný prietok v porovnaní s dlhodobými hodnotami za referenčné obdobie 1961-2000 hodnotí ako výrazne podpriemerný (< 60% Qma), resp. suchý (< 40% Qma) až extrémne suchý (< 20% Qma); len v menšej časti hodnotených staníc boli hodnoty nadpriemerné. Išlo zväčša o povodia zasiahnuté intenzívnymi alebo viacnásobnými búrkami.

Obr. 1  Priemerné mesačné prietoky (Qm,VII,2021/Qma,1961-2000 (%))– júl 2021

Priemerné denné prietoky (Qd) sa vo väčšine hodnotených VS v priebehu júla udržiavali na menších hodnotách prietokov, s relatívne krátkodobým nárastom pri búrkových činnostiach, ako je vidno napr. na priebehu Qd vo VS Bánovce nad Bebravou - Radiša (obr. 2).

Obr. 2  Priebeh priemerných denných prietokov v júli 2021 vo VS Bánovce n/ Bebravou – Radiša

Vyjadrené dosiahnutou M-dennosťou* aj priemerné denné prietoky mali v júli značne premenlivý charakter v čase a priestore. Pre porovnanie môžeme vidieť výraznú zmenu v M-dennostiach na SZ Slovenska v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch 25.7. a 26.7.2021, kde búrky spôsobili povodňové situácie napr. v hornej časti povodia Bebravy a Nitrice. Extrémne nízke prietoky (≤Q364d) sa v júli na pozorovaných tokoch vyskytovali len ojedinele.

Obr. 3  M-dennosť priemerných denných prietokov v dňoch 25. a 26.7.2021

* Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 355-denný prietok (Q355d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere len 10 dní v roku (365 dní mínus 355), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote, alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce Q355d, Q364d.

Povodňové situácie

V priebehu júla bola hydrologická situácia z hľadiska výskytu povodní dynamická. Dominovali predovšetkým prívalové povodne z lokálnych intenzívnych búrok, ktoré zasiahli niekoľko povodí v rôznych častiach krajiny. Objavili na najmä v druhej a tretej dekáde mesiaca. Nebezpečné povodňové javy (zvlášť mimo nami monitorovaných vodných tokov) priniesli najmä statické alebo pomaly sa pohybujúce búrky (prípadne rovnakú lokalitu zasiahlo opakovane niekoľko búrkových jadier za sebou).

Pri takýchto udalostiach sme na zrážkomerných staniciach zaznamenali mimoriadne vysoké denné úhrny zrážok: 60,2 mm v Telgárte (10.7.); 80,1 mm v Pukanci a 75 mm v Žemberovciach (12.7.); 93 mm v Jarabine a 74 mm v Brezovici nad Torysou (13.7.); 71 mm v Rohožníku (18.7.); 62,3 mm v Zliechove (21.7.); 114 mm opäť v Zliechove, 107 mm vo Valaskej Belej a 90,2 mm v Trenčíne (26.7.);  67,5 mm v Bardejove a 65 mm v Nižnej Polianke (28.7.).

Obr. 4  Mimoriadne vysoký úhrn zrážok na stanici Zliechov počas búrky v noci z 25. na 26.7.


    Obr. 5  Priebeh vodného stavu na vodomernej stanici Liešťany na toku Nitrica po silných búrkach (v tom istom povodí ako obr. 4 vyššie)

Prívalové povodne s prekročením 1. až 3. stupňa povodňovej aktivity (SPA) sme zaznamenali počas júla vo viacerých vodomerných staniciach - najmä v povodí hornej Nitry (na jej prítokoch Tužina, Lehotský potok, Handlovka, Bebrava, Radiša). Ďalej sa vyskytli na prítokoch horného a stredného Váhu (1. SPA na Čiernej Orave, Oravici a Studenom potoku, neskôr na Rajčanke, Mošteníku, Pružinke a Jablonke) a na tokoch východného Slovenska (2. SPA v Bardejovskej Dlhej Lúke na Kamenci; 1. SPA v Stratenej na Hnilci, v Sabinove a Košických Olšanoch na Toryse a v Kľušovskej Zábave na Šibskej vode). Intenzívne lejaky zo silných búrok spôsobili materiálne škody najmä v intravilánoch obcí: napríklad vo Valaskej Belej, v Jarabine, ale aj v jaskyni Domica v Slovenskom krase.

V dôsledku výdatných zrážok, ktoré sa vyskytli v nemeckej a rakúskej časti povodia Dunaja sme v dňoch 18. – 21. 7. na jeho slovenskom úseku zaznamenali povodňovú vlnu. Hladina postupne prekročila 1. SPA vo vodomernej staniciach Devín, Bratislava a Medveďov. Vďaka spätnému vzdutiu pri sútoku Dunaja a Moravy sme zaznamenali 1. SPA na Morave vo vodomernej stanici Devínska Nová Ves. Júlová povodňová vlna kulminovala na úrovni 2-ročného prietoku. Zrážky, ktoré sa na povodí vyskytli, pochádzali z tej istej tlakovej níže, ktorá spôsobila katastrofické záplavy v nemeckých regiónoch Porýnie-Falcko a Severné Porýnie-Vestfálsko, ako aj v Beneluxe.

Obr. 6  Zaplavená Brána slobody pod hradom Devín, 19.7.2021  foto: Silvia Mináriková

Júl 2021 v podzemnej vode

Klimatologické podmienky v mesiaci júl neboli veľmi priaznivé pre dopĺňanie zásob podzemnej vody. Teplotne bol mesiac júl silne až mimoriadne nadnormálny a patrí medzi najteplejšie júly v histórií meteorologických meraní a pozorovaní na území Slovenska. Z hľadiska úhrnu zrážok, ktoré sú pre dopĺňanie podzemnej vody veľmi dôležité, bol zaradený medzi normálne mesiace. Táto klimatická situácia sa prejavila v podzemnej vode poklesom hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov v priebehu celého mesiaca v porovnaní so stavom na konci júna. Výdatnosť poklesla na 24 prameňoch. Pokles výdatnosti sa pohyboval v rozmedzí 0,07 až 17,7 l.s-1. Hladina podzemnej vody poklesla v 69 sondách a pokles bol v rozpätí 0,01 až 0,35 m. Z obrázka 7 je zrejmý výskyt sucha najmä v strednej a východnej časti Slovenska (červená farba). V týchto objektoch bola hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňa výrazne nižšia ako je dlhodobý normál referenčného obdobia 1981 – 2010. Sucho sa prejavilo v 32 percentách hodnotených objektoch, a to hlavne v povodí Váhu, Bodrogu, Hrona, Slanej. 

Obr. 7  Situácia v podzemnej vode dňa 31. 7. 2021

Záver

V júli 2021 bola hydrologická situácia značne premenlivá, vzhľadom na búrkovú činnosť, ktorá spôsobila časovo a priestorovo značne nerovnomerné rozdelenie úhrnov zrážok. Napriek výskytu prívalových povodní (zväčša s krátkodobým priebehom) však celkové priemerné hodnoty prietokov v mnohých hodnotených vodomerných staniciach boli výrazne podpriemerné, v mnohých staniciach až na úrovni suchých a extrémne suchých mesiacov v porovnaní s dlhodobými hodnotami priemerných prietokov za mesiac júl.

Z pohľadu povodňových situácií sme v júli zaznamenali 1. až 3. SPA vo viacerých pozorovaných staniciach, najmä v povodí Nitry a Váhu, ako aj na tokoch východného Slovenska. 1. SPA bol dosiahnutý aj na toku Dunaj, pri postupe povodňovej vlny z Nemecka a Rakúska. Ten spôsobil vzdutie (1. SPA) aj na dolnej časti toku rieky Morava.

V podzemnej vode bol mesiac júl hodnotený ako podpriemerný mesiac v dôsledku spomínaných nepriaznivých klimatických podmienok. Hoci sa vyskytli búrky, v mnohých prípadov aj silné a intenzívne lokálne lejaky (priestorovo veľmi rozdielne), v podzemnej vode sa v daný mesiac neprejavili, pretože k dopĺňaniu podzemnej vody dochádza s časovým oneskorením. Keďže najviac zrážok padlo v poslednej júlovej dekáde, výraznejšie doplnenie zrážok môžeme očakávať začiatkom augusta. I keď bolo 62 % hodnotených objektov pod dlhodobým priemerom, ani v jednom z objektov nebolo dosiahnuté dlhodobé minimum.