Aktuality SHMÚ

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci december 2021

17.1.2022 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci december 2021
V decembri boli vo väčšej časti hodnotených vodomerných staníc priemerné mesačné prietoky (Qm) menšie ako odpovedajúce dlhodobé mesačné priemery (Qma) za referenčné obdobie 1961-2000 (obr. 1). Až v 82 % hodnotených staníc boli prietoky Qm,XII,2021 menšie ako 80% Qma,XII,1961-2000.

December 2021 v povrchových vodách

 Menej ako 60% Qma bolo zaznamenaných vo viac ako polovici hodnotených staníc (59 %).

Obr. 1  Priemerné mesačné prietoky (Qm,XII,2021/Qma,XII,1961-2000 (%))– december 2021

Priemerné denné prietoky (Qd) boli vo väčšine vodomerných staníc v rámci mesiaca december bez výraznejších zmien. Mierne kolísania prietokov boli spôsobené zrážkami a zmenami teplôt, ktoré spôsobovali pri záporných teplotách zadržaním zrážok vo forme snehu alebo ľadu (najmä v horských oblastiach) zníženie a pri oteplení ich topením zasa zvýšenie odtoku.

Obr. 2  M-dennosť priemerných denných prietokov 23.12.2021

V posledný deň kalendárneho roku 2021 došlo k nárastu prietokov najmä v severozápadnej časti Slovenska na úroveň odpovedajúcich 30 - 90-denných prietokov až viac ako 30-denných prietokov* (obr. 3).

Obr. 3  M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 31.12.2021

Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 355-denný prietok (Q355d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere len 10 dní v roku (365 dní mínus 355), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce Q355d, Q364d.

Povodňové situácie

Posledný kalendárny mesiac v roku 2021 (podobne ako aj predchádzajúce mesiace) nepriniesol významnejšiu povodňovú situáciu. Zrážková činnosť však bola výraznejšia - z hľadiska plochy aj intenzity. Hoci po väčšinu mesiaca prevládala na vodných tokoch ustálenosť vodných hladín, hydrologická situácia bola omnoho premenlivejšia ako v jesenných mesiacoch. Striedali sa teplejšie a chladnejšie periódy, a spolu s nimi aj akumulácia a následné topenie nahromadených snehových zásob, predovšetkým v nižších polohách. Vzostupy vodných hladín z topiaceho sa snehu a dažďa sa vyskytli najmä v hornatejších povodiach, ale aj na tokoch Východoslovenskej nížiny - topiaci sa sneh z ukrajinských Karpát, prípadne na Dunaji – topiaci sa sneh v Alpách.

Vzhľadom na pretrvávajúce nízke teploty (najmä v nočných hodinách) sa na viacerých tokoch vyskytovali ľadové úkazy (obr. 4), ktoré sme zaznamenávali takmer počas celého mesiaca, s výnimkou krátkych prerušení počas oteplenia. Vyskytli sa predovšetkým v hornatejších povodiach severného a stredného Slovenska. V závere mesiaca počas výrazného oteplenia bol na vybraných tokoch zaznamenaný ľadochod, čo viedlo ku krátkodobému výraznému vzostupu vodných hladín, v povodí horného Váhu výnimočne aj s prekročením stupňa povodňovej aktivity (SPA).

Obr. 4: Zámrz vodného toku vo vodomernej stanici Čierny Balog - Čierny Hron

December 2021 v podzemnej vode

Na začiatku mesiaca december došlo k miernemu nárastu hladiny podzemnej vody na východnom Slovensku v povodí Bodrogu a Hornádu, v dôsledku priaznivej zrážkovej situácie v predošlom mesiaci a zrážkam na začiatku decembra v kvapalnom stave. V Povodí Bodrogu sa častejšie vyskytli objekty s hladinou zodpovedajúcou dlhodobému normálu referenčného obdobia (biela farba). V povodí Hornádu prevládali objekty s hladinou vyššou, ako je dlhodobý normál referenčného obdobia (modrá farba). Malý deficit zrážok naďalej pretrvával v oblasti stredného Slovenska, čo sa prejavilo aj na niektorých zdrojoch poklesom hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov. V oblasti horného Váhu v rámci poklesu zdrojov prevažovali zdroje, ktorých hladina bola výrazne nižšia ako je dlhodobý normál referenčného obdobia (červená farba). Podobná situácia bola aj v povodí Hrona. V povodí Bodvy došlo k miernemu poklesu hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov, ktoré boli nižšie, ako je ich dlhodobý normál referenčného obdobia (obr. 5).

Obr. 5  Situácia v podzemnej vode dňa 9.12.2021

K miernemu nárastu podzemnej vody a výdatnosti prameňov došlo na konci mesiaca v povodí Hrona (obr. 6). Režim na zdrojoch podzemnej vody bol v decembri vyrovnaný, bez výskytu extrémov, ako je možné vidieť na obrázku 7, kde je zaznamenaný režim v objekte Dolná Lehota. V decembri je na tomto prameni výdatnosť nižšia, ako je dlhodobý priemer referenčného obdobia.

Obr.6  Situácia v podzemnej vode dňa 31.12.2021

Záver

December 2021 môžeme z hydrologického hľadiska považovať za mesiac s relatívne vyrovnaným hydrologickým režimom, bez výskytu významnejších povodňových situácií. Zimné mesiace bývajú v horských oblastiach obdobím výskytu minimálnych prietokov, nakoľko zrážky pri záporných teplotách sú viazané vo forme snehovej pokrývky alebo ľadu. V tomto decembri sa vyskytovali obdobia so zmenami teplôt, preto dochádzalo k striedavému zámrzu a topeniu snehových zásob. Celkovo však na celom území Slovenska prevažovali vo vodomerných staniciach na povrchových tokoch priemerné mesačné prietoky menšie ako dlhodobé priemery pre tento mesiac.

Klimatické pomery vyskytujúce sa v zimnom období výrazne ovplyvňujú aj dlhodobý stav zdrojov podzemnej vody počas roka. Výskyt snehovej pokrývky v zimných mesiacoch je hlavným zdrojom dopĺňania podzemnej vody v jarnom období. V hodnotenom mesiaci december, ktorý bol teplotne slabo nadnormálny, sa snehová pokrývka v nižších polohách vytvárala len prechodne na niekoľko dní a nebola dostatočne vysoká. Zrážky sa vyskytovali aj v kvapalnej forme, čo v tomto období nie je veľmi priaznivý stav pre podzemné vody. December je z hľadiska podzemnej vody zaradený tak ako predošlý mesiac medzi priemerné až mierne podpriemerné mesiace.

 

Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu sa vykonáva na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc (VS) povrchových vôd, na základe operatívnych údajov hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť. Hodnotenie na základe operatívnych údajov je on-line prezentované na internetovej stránke SHMÚ – Monitoring sucha . Podrobnejšie informácie o povodňových situáciách prinášajú povodňové správy zverejnené na webovej stránke SHMÚ.