Aktuality SHMÚ

Informácie o zvýšení radiácie nie sú pravdivé

18.5.2023 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | BRANISLAV CHVÍLA, DAŠA RAČKOVÁ, IVAN GARČÁR
Informácie o zvýšení radiácie nie sú pravdivé
Dnes sa na Slovensku objavilo množstvo dezinformácií ohľadne zvýšenej radiácie v súvislosti s udalosťami v oblasti ukrajinského mesta Chmelnickij. K situácii sa vyjadril Branislav Chvíla, riaditeľ úseku Meteorologická služba, SHMÚ. Uvedené správy považujeme za hoax. Už informácia o tom, že hodnota radiácie 115 nSv/h je 15-násobok obvyklej radiácie je nesprávna. Hodnoty rádovo 100-200 nSv/h sú v našich podmienkach úplne bežné po celý rok. Krátkodobo a lokálne môžu byť zvýšené v dôsledku zrážkovej činnosti, avšak ani vtedy neprekračujú hornú hranicu tohto intervalu.

Na stránke SHMÚ sú k dispozícii on-line výstupy z našich monitorovacích staníc po celom území republiky. Na žiadnej z nich sme za posledný mesiac nezaznamenali hodnoty, ktoré by prevyšovali prírodné pozadie.Ani na ukrajinských staniciach neboli zaznamenané významne zvýšené hodnoty. Momentálnu situáciu je možné sledovať na stránke EK . Z mapy je vidieť, že hodnoty v oblasti sú normálne.

Pripájame aj vyjadrenie Odboru radiačnej ochrany ÚVZ SR 

Radiačná situácia na území Slovenskej republiky je aktuálne štandardná. Neboli zaznamenané žiadne odchýlky od bežne meraných hodnôt dávkových príkonov žiarenia gama. Na akékoľvek zmeny a prítomnosť umelých rádionuklidov v ovzduší sme pripravení promptne reagovať.

K dnešnému dňu (18. mája 2023 k 12.00 h) neboli zaznamenané žiadne významné odchýlky sledovaných hodnôt dávkových príkonov na území Slovenskej republiky.

Rovnako ani v priebehu predchádzajúcich dní neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt. V uvedenom období neboli zaznamenané žiadne významnejšie odchýlky od dlhodobo sledovaných hodnôt dávkových príkonov gama žiarenia meraných na území Slovenskej republiky.

Na dezinformácie týkajúce sa radiačnej situácie na území Poľska reagovala aj tamojšia Národná agentúra pre atómovú energiu. Hoaxy, ktoré v týchto dňoch kolujú v online priestore, dementujú poľské úrady aj na svojich oficiálnych webových stránkach (“Pozor na dezinformácie - radiačná situácia v krajine je normálna”; 17.5.2023 - originál v poľskom jazyku tu).

Poľské orgány zdôrazňujú, že prechodne zvýšené hodnoty prirodzeného radiačného pozadia nie sú ničím nezvyčajným a vyskytujú sa pravidelne, napr. počas zrážok. Cez európsky kontinent vrátane Poľska aktuálne prechádza atmosférický front, ktorý prináša aj výdatné zrážky. Práve tie podľa poľských odborníkov spôsobili „skoky“ v grafoch, na ktoré sa odvolávajú dezinformátori. 

Ako nás ubezpečili aj poľskí kolegovia, namerané hodnoty sú nízke a nepredstavujú žiadne ohrozenie života alebo zdravia.

Užitočné doplňujúce informácie a dôležité odkazy:

Bežne sa vyskytujúce hodnoty dávkových príkonov gama žiarenia sledované na našom území sa pohybujú v rôznych oblastiach v rozmedzí 70 nSv/h až 160 nSv/h, v niektorých oblastiach dosahujú až do 200 nSv/h, v závislosti od nadmorskej výšky, geologického podložia a ďalších faktorov. (Takéto kolísanie hodnôt v uvedenom rozmedzí je možné priebežne pozorovať aj v pravidelných aktualizáciách ÚVZ SR k vyhodnoteniu radiačnej situácie na území SR.)

Na prípadné relevantné odchýlky v nameraných hodnotách vieme reagovať promptne. Informáciu o odchýlke by sme získali do desiatich minút. Zástupcovia ÚVZ SR sú zároveň v priebežnom kontakte s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu ako aj ďalšími relevantnými agentúrami a inštitúciami v oblasti radiačnej ochrany.

Informácie o meraní dávkových príkonov gama žiarenia na území Slovenskej republiky môže verejnosť sledovať na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu:

Zároveň sú pre verejnosť k dispozícii údaje o radiačnej situácii v Európe v európskej databáze EURDEP:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Na celom území Slovenskej republiky sú rovnomerne rozmiestnené desiatky detekčných zariadení, ktorými kontinuálne monitoruje prítomnosť rádionuklidov v ovzduší. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sústavne sleduje radiačnú situáciu na našom území a o zmenách a ďalšom postupe bude verejnosť bezodkladne informovať.