Monitorovacia sieť 2012

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

Pramene, rozdelené v jednotlivých povodiach, sú pozorované v rámci štátnej hydrologickej siete podzemných vôd. Základnú sieť tvoria jednak nezachytené, ako aj zachytené a vodárensky využívané pramene, situované vo všetkých základných hydrogeologických útvaroch, najmä v mezozoiku. V roku 2012 bolo v celej sieti pozorovaných 361 prameňov, z toho do hydrologickej databanky (HDB) boli vložené údaje z 349 prameňov. Údaje zo zvyšných 12 prameňov neboli z rôznych príčin (neúplný rok, ovplyvnené údaje ...) nahraté do HDB.
 

 Kraľovany - prameň Bystrička (č.555)
Kraľovany - prameň Bystrička (č.555)
Plavecký Peter - prameň Mláka (č.70) 
Plavecký Peter - prameň Mláka (č.70) 
Ľubochňa - prameň Salatín (č.392)
Ľubochňa - prameň Salatín (č.392)

        

Pozorovanie bolo na prameňoch vykonávané 1-krát týždenne, na 133 prameňoch boli osadené automatické prístroje. Spolu s meraním výdatnosti sa meria aj teplota vody.

Mapa monitorovacej siete prameňov: časť A | časť B 

meranie hladiny podzemných vôdHladina, prípadne teplota podzemnej vody sa meria v objekte, ktorý sa nazýva pozorovacia sonda. Meranie sa vykonáva od pevného bodu presným odčítaním z hladinomeru raz týždenne v stredu. Okrem hladinomerov sa na  meranie hladiny podzemnej vody používajú prístroje umožňujúce meranie stavov hladín s požadovanou presnosťou a intervalom merania. Údaje z automatických prístrojov sa zbierajú v potrebných intervaloch (spravidla 2 až 3 mesačných).

V roku 2012 bolo pozorovaných 1134 monitorovacích sond rozdelených v jednotlivých povodiach štátnej hydrologickej siete podzemných vôd, pričom z toho do hydrologickej databanky (HDB) boli vložené údaje z 1121 objektov. Údaje zo zvyšných 13 objektov neboli z rôznych príčin (neúplný rok, ovplyvnené údaje ...) nahraté do HDB. Pozorovanie v objektoch v roku 2013 bolo zabezpečované v prevažnej miere dobrovoľnými pozorovateľmi 1-krát týždenne (v stredu), na 548 objektoch boli osadené automatické prístroje s hodinovým intervalom merania. V 67 objektoch bola zároveň meraná teplota vody v týždennom intervale (ručne) a v 548 objektoch v dennom intervale (prístrojom). Väčšina pozorovacích objektov je situovaná v kvartérnych sedimentoch, len neveľký počet (67 objektov) je lokalizovaný aj v predkvartérnych útvaroch od sedimentárneho neogénu až po kryštalinikum.

Mapa monitorovacej siete sond

časť A | časť B | časť C | časť D | časť E | časť F
 

 sonda Kraľová pri Senci č.113 
sonda Kraľová pri Senci č.113 
sonda Plavecký Mikuláš č.2073
sonda Plavecký Mikuláš č.2073
sonda Opatovce nad Nitrou č.255
sonda Opatovce nad Nitrou č.255