Monitorovacia sieť 2013

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

Pramene, rozdelené v jednotlivých povodiach, sú pozorované v rámci štátnej hydrologickej siete podzemných vôd. Základnú sieť tvoria jednak nezachytené, ako aj zachytené a vodárensky využívané pramene, situované vo všetkých základných hydrogeologických útvaroch, najmä v mezozoiku. V roku 2013 bolo v celej sieti pozorovaných 361 prameňov, z toho do hydrologickej databanky (HDB) boli vložené údaje z 351 prameňov. Údaje zo zvyšných 10 prameňov neboli z rôznych príčin (neúplný rok, ovplyvnené údaje ...) nahraté do HDB.
 

 Prosiek - prameň Vrt (č.374) 
Prosiek - prameň Vrt (č.374) 
 Jarabá - prameň Žliabok (č.1252) 
Jarabá - prameň Žliabok (č.1252) 
Malužiná - prameň Škarkétka-dolný (č.315) 
Malužiná - prameň Škarkétka-dolný (č.315) 

        

Pozorovanie bolo na prameňoch vykonávané 1-krát týždenne, na 150 prameňoch boli osadené automatické prístroje (spolu je v pozorovacej sieti prameňov prevádzkovaných 174 automatických prístrojov, niektoré pramene majú totiž automaticky monitorovaných viacero samostatných výverov). Spolu s meraním výdatnosti sa u všetkých prameňov meria aj teplota vody.

Mapa monitorovacej siete prameňov: časť A | časť B
 

Výver prameňa v lokalite Prosiek
Výver prameňa v lokalite Prosiek

Prameň je sústredený prirodzený výver podzemnej vody na zemský povrch. Ak sa na jednom mieste vyskytuje viac prameňov z toho istého podzemného zdroja, nazývame toto miesto pramenisko. Za priaznivých hydrogeologických podmienok sa od prameňa vytvorí vodný tok, ktorý následne odvádza vyvierajúcu vodu ďalej do vodnej siete. Ďalším zdrojom vody je priesak, kde voda v mieste nevyviera, ale iba presakuje. Pramene sa triedia podľa rôznych hľadísk. Za najdôležitejšie kritérium rozdeľovania prameňov sa považuje príčina a spôsob výstupu na povrch. Pramene sa podľa spôsobu výveru delia na zostupné (údolné, pretekavé, vrstevné) a vzostupné (výstupné) pramene (zlomové, artézske). Osobitnú skupinu tvoria krasové pramene. Pramene ďalej delíme napríklad podľa výronu vody na stále, občasné (periodické) a epizodické. Podľa teploty sa rozlišujú pramene studené (s priemernou teplotou nepresahujúcou 20 °C), teplé (s priemernou teplotou vyššou ako 20 °C). Teplé pramene sa ďalej delia na vlažné (hypotermálne, do 37 °C), teplé (termálne, do 50 °C) a vriace (termy, nad 50 °C). Podľa zmien výdatnosti pramene ďalej delíme na pramene s veľmi vyrovnanou, priemerne vyrovnanou a nevyrovnanou výdatnosťou. Ako zaujímavosť uvádzame, že najvyššia zaznamenaná výdatnosť prameňa na Slovensku dosiahla 6380 l.s-1 (Muráň - prameň Pod hradom).

V roku 2013 bolo pozorovaných 1132 monitorovacích sond rozdelených v jednotlivých povodiach štátnej hydrologickej siete podzemných vôd, pričom z toho do hydrologickej databanky (HDB) boli vložené údaje z 1124 objektov. Údaje zo zvyšných 8 objektov neboli z rôznych príčin (neúplný rok, ovplyvnené údaje ...) nahraté do HDB. Pozorovanie v objektoch v roku 2013 bolo zabezpečované v prevažnej miere dobrovoľnými pozorovateľmi 1-krát týždenne (v stredu), na 559 objektoch boli osadené automatické prístroje s hodinovým intervalom merania. V 66 objektoch bola zároveň meraná teplota vody v týždennom intervale (ručne) a v 559 objektoch v dennom intervale (prístrojom). Väčšina pozorovacích objektov je situovaná v kvartérnych sedimentoch, len neveľký počet (67 objektov) je lokalizovaný aj v predkvartérnych útvaroch od sedimentárneho neogénu až po kryštalinikum.

Mapa monitorovacej siete sond

časť A | časť B | časť C | časť D | časť E | časť F
 

 sonda Veľké Chlievany č.273
sonda Veľké Chlievany č.273
sonda Veľké Uherce M-26 č.5326
sonda Veľké Uherce M-26 č.5326
sonda Bratislava - Gaštanový hájik č.1445
sonda Bratislava - Gaštanový hájik č.1445