Ciele monitorovacieho subsystému

Kvalita povrchových vôd sa na Slovensku sleduje od roku 1963.

Zákon 364/2004 Z.z. v § 4 uvádza, že zisťovaním a hodnotením kvality povrchových vôd a sledovaním vplyvov pôsobiacich na kvalitu povrchových vôd sa zabezpečujú podklady potrebné:

  • na tvorbu koncepcií udržateľného využívania povrchových vôd a ich ochrany,
  • na prípravu a spracovanie plánov manažmentu správneho územia povodia,
  • na výkon štátnej vodnej správy,
  • na poskytovanie informácií verejnosti a na potreby užívania vôd.

Cieľom monitorovania podľa § 4 vyhlášky č. 418/2010 Z.z o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona je zabezpečiť základné údaje o kvalite povrchových vôd (chemické a fyzikálno-chemické ukazovatele, biologické prvky kvality a mikrobiologické ukazovatele).
SHMÚ, odbor Kvalita povrchových vôd, zabezpečuje zber, validáciu, archiváciu a spracovanie pozorovaných kvalitatívnych prvkov povrchových vôd zo štátnej monitorovacej siete kvality povrchových vôd v SR.