SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň z trvalého dažďa Zobraziť výstrahy

Verejne prístupné informácie 2002

 

ČMS - Voda. Ročenka za rok 2002
Kvalita povrchovej vody na Slovensku za obdobie 2001-2002
Zoznam vyhodnotených miest kvality povrchovej vody za obdobie 2001-2002


Základným spôsobom hodnotenia kvality povrchových vôd na Slovensku je klasifikácia kvality povrchových vôd podľa STN 75 7221 (platná od januára 1999), podľa ktorej sa zaraďuje kvalita povrchovej vody podľa jednotlivých ukazovateľov do tried kvality, s použitím sústavy medzných hodnôt.

Zaradenie kvality povrchovej vody podľa jednotlivých ukazovateľov sa uskutočňuje porovnaním vypočítanej charakteristickej hodnoty ukazovateľa so zodpovedajúcou sústavou jeho medzných hodnôt, v prípade pH porovnaním obidvoch vypočítaných charakteristických hodnôt (s pravdepodobnosťou neprekročenia 10 a 90 %). Medzné hodnoty ukazovateľov sú uvedené v časti Merané veličiny

Povrchové vody sú podľa kvality vody zaraďované do 5 tried kvality:
I. trieda - veľmi čistá voda
II. trieda - čistá voda
III. trieda - znečistená voda
IV. trieda - silne znečistená voda
V. trieda - veľmi silne znečistená voda

Zoznam vyhodnotených miest kvality povrchových vôd za obdobie 2001-2002 podľa povodí:

Povodie Moravy 
Povodie Dunaja
Povodie Malého Dunaja 
Povodie Váhu 
Povodie Nitry 
Povodie Hrona
Povodie Ipľa
Povodie Slanej
Povodie Hornádu
Povodie Bodvy
Povodie Bodrogu
Povodie Tisy
Povodie Popradu
Povodie Dunajca

Mapy tried kvality povrchových vôd na Slovensku podľa skupín ukazovateľov
za obdobie 2001-2002: