Štruktúra dátovej základne

Štruktúra dátovej základne parciálneho informačného systému

Do roku 2007 sa údaje o jednotlivých pozorovacích objektoch, výsledky merania in situ a laboratórne analýzy v elektronickej forme po verifikácii importovali na SHMÚ do integrovaného informačného systému HIS v databázovom prostredí INGRES II. verzia 2.5. Od roku 2008 SHMÚ prechádza na nový integrovaný informačný systém Súhrnná evidencia o vodách, zahrňujúci evidenciu kvality a kvantity povrchovej a podzemnej vody a monitoring nakladania s vodami, ktorý je založený na platforme ORACLE.

Databáza obsahuje základné údaje o objekte (napr. typ objektu, súradnice, hĺbku vrtu, ...), údaje stanovované priamo v teréne in situ (teplota vody, pH, vodivosť, ...) a údaje o koncentráciách ukazovateľov stanovovaných v laboratóriách v rozsahu Nariadenia vlády SR 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, platnej od júna 2006. Frekvencia ukladania údajov je 1-krát ročne.

Údaje archivované od roku 1982 sú podkladom pre sledovanie vývoja kvality podzemných vôd na Slovensku, pre vypracovanie správ, posudkov a expertíz.