Monitorovacia sieť 2001

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

MONITOROVACIA SIEŤ

Kvalita podzemných vôd sa v roku 2001 sledovala v 26 vodohospodársky významných o blastiach (aluviálne náplavy riek, mezozoické a neovulkanické komplexy). Celkovo sa pozorovalo 328 objektov, ktorých tvorilo 205 vrtov základnej siete SHMÚ, 35 využívaných a 19 nevyužívaných vrtov (vrty z prieskumu), 44 využívaných a 25 nevyužívaných prameňov s frekvenciou sledovania 1-krát ročne. Sledované objekty sú vyznačené v Mape pozorovaných objektov kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2001.

Zoznam objektov sledovaných v jednotlivých oblastiach zaradených do nasledujúcich povodí v roku 2001:

Tabuľka hodnôt (137.12 KB)

VZS-Vrty základnej siete SHMÚ
VV-Využívané vrty
VP-Využívané pramene
NV-Nevyužívané vrty
NP-Nevyužívané pramene

MERANÉ VELIČINY

Odber reprezentatívnej vzorky podzemnej vody je kľúčovou časťou monitorovacieho programu a informačnej hodnoty produkovaných výsledkov. Pri odbere vzoriek podzemných vôd sa postupuje podľa metodiky "Odbery vzoriek podzemných vôd a merania in situ" (Perútka, 1995). Táto metodika zahŕňa požiadavky na správny odber vzorky, ktoré sú definované platnými technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie. Výber skupín a rozsah ukazovateľov kvality podzemnej vody, ktorý sa vo vzorkách vôd analyzoval v roku 2001, bol daný naplnením cieľov, ktoré sú kladené na monitorovací program kvality podzemných vôd Slovenskej republiky. Ukazovatele kvality vody boli rozdelené do základného a doplnkového súboru.

Tabuľka veličín (105.66 KB)
Základný súbor ukazovateľov bol stanovovaný vo všetkých odberových miestach. Rozsah doplnkového súboru bol stanovovaný iba vo vybraných objektoch, a to v závislosti od druhu znečistenia ovplyvňujúceho danú lokalitu.

METÓDY MONITOROVANIA

Chemické analýzy vzoriek podzemných vôd vykonával Štátny Geologický Ústav Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi. Prehľad použitých analytických metód s detekčným limitom je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Prehľad použitých analytických metód ŠGÚDŠ:

Tabuľka metód (100.99 KB)

Údaje o jednotlivých pozorovacích objektoch, výsledky merania in situ a laboratórne analýzy sa ukladajú po verifikácií pracovníkmi SHMÚ do centrálneho databázového systému INGRES. Údaje sú následne spracovávané do ročeniek, expertných a výskumných správ a iných výstupov, ktoré vyplývajú z požiadaviek zákazníkov a sú pravidelne poskytované orgánom štátnej správy.