SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň z trvalého dažďa Zobraziť výstrahy

Monitorovacia sieť 2003

 

Kvalita vody bola v roku 2003 sledovaná v 174 základných a 3 zvláštnych miestach odberov vzoriek riečnej sústavy Slovenska. Z týchto 174 miest odberov bolo 27 miest hraničných. Na základe spolupráce medzi Slovenskou republikou, Maďarskou republikou a Rakúskom týkajúcej sa monitorovania hraničných tokov sa v roku 2003 na návrh Komisie hraničných vôd nesledovali tieto odberové miesta: Dunaj-Wolfsthal, Dunaj-Hrušov, Odpadový kanál-Sap a Ipeľ-Kalonda.


Sledovaná dĺžka tokov v roku 2003 predstavuje 4 890,6 km, čo tvorí 19,74 % z uvedenej celkovej dĺžky na Slovensku, avšak vodohospodársky najvýznamnejšie toky sú zahrnuté. Kvalita povrchových vôd bola hodnotená na dĺžke 3 340,65 km, t.j. 13,5 % z celkovej dĺžky.

Počet sledovaných miest odberov kvality povrchovej vody podľa povodí za rok 2003
Povodie Miesto odberu Hodnotená dlžka tokov Sledovaná dlžka tokov
Základné Zvláštne [km] [km]
Povodie Moravy 14 - 223,95 336,0
Povodie Dunaja 11 - 173,0 173,0
Povodie Malého Dunaja 8 - 199,5 237,3
Povodie Váhu 27 3 617,1 896,8
Povodie Nitry 13 - 255,7 401,4
Povodie Hrona 17 - 362,2 489,2
Povodie Ipľa 12 - 231,4 432,5
Povodie Slanej 8 - 160,6 254,9
Povodie Bodvy 4 - 71,6 127,4
Povodie Hornádu 20 - 363,1 564,6
Povodie Bodrogu 32 - 533,8 812,8
Povodie Tisy 2 - 5,2 5,2
Povodie Popradu 5 - 129,0 142,6
Povodie Dunajca 1 - 14,5 16,9
Slovensko spolu 174 3 3 340,65 4 890,6

 

Zoznam sledovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2003

Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2003


V  tabuľke sú uvádzané tri druhy dĺžok vodných tokov:

1. Celková dĺžka tokov
- udáva celkovú dĺžku všetkých tokov v danom povodí (od prameňa po ústie).

2. Sledovaná dĺžka tokov
- zahŕňa celkovú dĺžku len tých tokov, v ktorých je situované aspoň jedno miesto odberu.

3. Hodnotená dĺžka tokov
- ide o časť sledovanej dĺžky toku, v ktorej je kvalita vody zaradená do triedy kvality. Hodnotená dĺžka je vzdialenosť medzi miestom odberu a miestom odberu nad ním. Do úvahy sú brané aj významné zdroje znečistenia, prípadne prítok s výrazným znečistením, a vtedy je hodnotená dĺžka počítaná na úseku len od tohto zdroja znečistenia po miesto odberu. Ak ide o posledné miesto odberu na toku, hodnotená dĺžka je vzdialenosť nad aj pod miestom odberu (po ústie).


Odbery vzoriek sa vykonávajú podľa platných technických noriem. Počet sledovaných ukazovateľov sa v jednotlivých miestach odberov v rokoch 2002-2003 pohyboval v rozmedzí 28-123. Vo všetkých miestach odberov boli sledované A, B, C, D a E skupiny ukazovateľov, vo vybraných miestach aj F a H skupiny ukazovateľov. Ukazovatele, ktoré zaraďujeme do základnej skupiny, sú sledované v mesačných intervaloch vo všetkých odberových miestach. Rozsah doplňujúcich ukazovateľov je určovaný podľa cieľov monitoringu v jednotlivých miestach odberov. Ťažké kovy sa sledujú 4-12 krát ročne, chlorofyl „a“ počas vegetačného obdobia, pesticídy 2-6 krát ročne, atď.

V sledovanom období bol monitoring biologických vodných spoločenstiev rozšírený o analýzy nárastov (bentických rozsievok) vodných tokov. Tieto analýzy boli vyhodnotené ako sapróbny index nárastov. Keďže v roku 2003 bola urobená na každom mieste odberu len jedna analýza, tieto údaje sa v ročnej správe uvádzajú ako neklasifikovaný ukazovateľ. Analýzy makrozoobentosu boli v čase spracovania ročenky za rok 2003 dostupné iba z jarných odberov, nakoľko VÚVH z kapacitných dôvodov nebolo schopné zabezpečiť odovzdanie výsledkov aj z jesenných odberov. Je tiež potrebné uviesť, že od r. 2003 sa proces odberu a spracovania vzoriek makrozoobentosu vykonáva novou metodikou pripravenou z dôvodu postupnej implementácie Rámcovej smernice o vodách na území SR. Ide o metódu AQEM široko používanú v krajinách EÚ a odporúčanú biológmi Slovenskej akadémie vied.

Nová metóda je v porovnaní s predchádzajúcou metódou (tzv. kicking metódou) presnejšia, vzorkovaná plocha je rozdelená na menšie územia s presným obsahom, z ktorých sa odoberá makrozoobentos v závislosti od reprezentatívnosti týchto území na odberovom mieste. Bližšie informácie o uvedenej metóde sú k dispozícii na www.aqem.de. Niektoré skupiny makrozoobentosu boli určované vedeckými pracovníkmi SAV, čo prispelo k podrobnej kvalitatívnej analýze nájdených spoločenstiev. Uvedená nová metóda, ako aj detailnejšia kvalitatívna analýza vzoriek môžu byť jednými z faktorov ovplyvňujúcich výpočet sapróbneho indexu makrozoobentosu, a tým aj vysvetlením výrazných zmien v triedach kvality vôd v ukazovateli sapróbny index makrozoobentosu vyskytujúcich sa na niektorých odberových miestach.
Základným spôsobom hodnotenia kvality povrchových vôd na Slovensku je klasifikácia kvality povrchových vôd podľa STN 75 7221, podľa ktorej sa zaraďuje kvalita povrchovej vody podľa jednotlivých ukazovateľov do tried kvality s použitím sústavy medzných hodnôt. Zaradenie kvality povrchovej vody podľa jednotlivých ukazovateľov sa uskutočňuje porovnaním vypočítanej charakteristickej hodnoty ukazovateľa c90 so zodpovedajúcou sústavou jeho medzných hodnôt, v prípade pH porovnaním obidvoch vypočítaných charakteristických hodnôt (s pravdepodobnosťou neprekročenia 10 a 90 %), v prípade rozpusteného O2 porovnaním vypočítaných charakteristických hodnôt s pravdepodobnosťou neprekročenia 10%.

Charakteristická hodnota c90 a jej spôsob výpočtu závisí od početnosti sledovania:

  • Ak je početnosť kontroly 24 a viac odberov, charakteristická hodnota zodpovedá hodnote c90. Hodnota c90 je charakteristická hodnota ukazovateľa kvality vody s pravdepodobnosťou neprekročenia 90 %, hodnota ukazovateľa rozpusteného kyslíka je s pravdepodobnosťou prekročenia 90 %. Početnosť v sledovaných miestach odberov je zväčša 12-krát ročne, preto je potrebné pre výpočet charakteristickej hodnoty spojiť výsledky odberov za 2 roky. Klasifikácia sa preto vzťahuje na dané dvojročie,
  • Ak je početnosť kontroly za dané obdobie od 11 do 23 odberov, charakteristická hodnota sa určí ako priemer troch najnepriaznivejších hodnôt,
  • Pri početnosti kontroly nižšej ako 11 odberov, charakteristickou hodnotou je maximálna hodnota.

Výstupné zostavy klasifikácie miest odberov vzoriek podľa STN 75 7221 sú uvedené v ročnej správe „Kvalita povrchových vôd na Slovensku za roky 2002 a 2003“. V tejto zostave sú vypočítané nasledovné charakteristiky:

  • počet meraní za dvojročie
  • minimum
  • maximum
  • priemer za sledované roky a dvojročie
  • medián
  • charakteristická hodnota
  • triedy kvality podľa normy
Povrchové vody sú zaraďované do 5 tried kvality:

I. trieda - veľmi čistá voda
II. trieda - čistá voda
III. trieda - znečistená voda
IV. trieda - silne znečistená voda
V. trieda - veľmi silne znečistená voda