Periodicky vydávané publikácie

Hydrologická ročenka - podzemné vody

 • Publikácia SHMÚ, vydávaná s ročnou periodicitou (v auguste) s údajmi za uplynulý rok.
 • Riešiteľ: Ing. E. Kullman a kol.
 • Ročenku možno zakúpiť alebo objednať na SHMÚ Bratislava
 • Ročenka je dostupná na Odbore kvantity a kvality podzemných vôd SHMÚ v Bratislave a na pracoviskách SHMÚ Žiline, Košiciach a Banskej Bystrici
 • Obsahuje:
  • krátke textové zhodnotenie režimu podzemných vôd v uplynulom roku,
  • tabuľkové prehľady pozorovacích objektov podľa povodí
  • tabuľky údajov o hladinách resp výdatnostiach (priemer, min., max.) za celé pozorovacie obdobie a za uplynulý rok.

Vodohospodárska bilancia, časť podzemné vody

 • Publikácia SHMÚ, vydávaná s ročnou periodicitou (v novembri) s údajmi za uplynulý rok.
 • Riešiteľ: RNDr. A. Patschová a kol.
 • Publikáciu možno zakúpiť alebo objednať na SHMÚ Bratislava
 • Publikácia je dostupná na Odbore kvantity a kvality podzemných vôd SHMÚ v Bratislave a na pracoviskách SHMÚ Košiciach a Banskej Bystrici
 • Obsahuje:
  • Metodiku VHB podzemných vôd
  • Stručnú textovú charakteristiku využiteľných množstiev a odberov, analýzu bilancie
  • Stručnú textovú charakteristiku využiteľných množstiev a odberov, analýzu bilancie

Výpis katalógu sond

 • Interná publikácia SHMÚ, aktualizovaná a vydávaná raz ročne (máj)
 • Riešiteľ: B. Šalkovičová, RNDr. J. Gavurník a kol.
 • Publikácia je dostupná na Odbore kvantity a kvality podzemných vôd SHMÚ v Bratislave a na pracoviskách SHMÚ v Žiline, Košiciach a Banskej Bystrici
 • Obsahuje:
  • Zoznam sond základnej pozorovacej siete podzemných vôd s dennou a týždennou periodicitou meraní
  • Záznam o sonde obsahuje základné evidenčné a technické údaje
 • Neobsahuje údaje o výsledkoch pozorovania.

Výpis katalógu prameňov

 • Interná publikácia SHMÚ, aktualizovaná a vydávaná raz ročne (jún)
 • Riešiteľ: B. Šalkovičová, RNDr. J. Gavurník a kol.
 • Publikácia je dostupná na Odbore kvantity a kvality podzemných vôd SHMÚ v Bratislave a na pracoviskách SHMÚ v Žiline, Košiciach a Ban. Bystrici
 • Obsahuje:
  • Zoznam prameňov základnej pozorovacej siete podzemných vôd s dennou a týždennou periodicitou meraní
  • Záznam o prameni obsahuje základné evidenčné a technické údaje
 • Neobsahuje údaje o výsledkoch pozorovania.

Katalóg odberov

 • Interná publikácia SHMÚ, aktualizovaná a vydávaná raz ročne (november)
 • Riešiteľ: V. Bahurinský, P. Biacovský
 • Publikácia je dostupná na Odbore kvantity a kvality podzemných vôd SHMÚ v Bratislave
 • Obsahuje: evidenčné údaje o odberateľoch a nimi využívaných vodných zdrojoch aktualizované k 15. októbru
 • Neobsahuje údaje o veľkosti odberov