SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Certifikáty a osvedčenia

1. SHMÚ má certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 certifikačnou spoločnosťou CVI pre:
 • monitorovanie ukazovateľov charakterizujúcich stav ovzdušia a vôd na území Slovenskej republiky,
 • hodnotenie, archiváciu a interpretáciu údajov a informácií o stave a režime ovzdušia a vôd,
 • poskytovanie údajov a informácií o stave a režime ovzdušia a vôd,
 • štúdium a popis dejov v atmosfére a hydrosfére,
 • poskytovanie leteckej meteorologickej služby (MET) pre civilné letectvo.
  Certifikát systému manažérstva kvality SHMÚ
2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako správny orgán príslušný podľa ustanovenia § 26a ods. 11 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. na základe žiadosti SHMÚ vydalo osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj vydalo  10.februára 2016 osvedčenie vykonávať výskum a vývoj.
        Osvedčenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

3. SHMÚ má 4 subjekty akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa normy STN EN ISO/IEC 17025:2005
 • kalibračné laboratórium v roku 2002 získalo akreditáciu na kalibráciu meradiel teploty, vlhkosti vzduchu, tlaku vzduchu, rýchlosti prúdenia vzduchu a zrážkomerov. V roku 2005 laboratórium rozšírilo akreditáciu o kalibráciu prístrojov na meranie znečistenia ovzdušia.
  Osvedčenie o akreditácii č. K-017
 • Skúšobné laboratórium v roku 2004 získalo akreditáciu na vykonávanie fyzikálnych a chemických skúšok vzoriek vonkajšieho ovzdušia a atmosférických zrážok.
  Osvedčenie o akreditácii č. S-148
 • Skúšobné laboratórium Kvalita vody v roku 2013 získalo akreditáciu na odber vzoriek podzemnej vody a vykonávanie fyzikálno-chemických a chemických analýz z odobratých vzoriek. V roku 2019 laboratórium rozšírilo akreditáciu o odbery vzoriek povrchovej vody a vykonávanie fyzikálno-chemických a chemických analýz z odobratých vzoriek.
  Osvedčenie o akreditácii č. S-333
 • Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia získala v roku 2015 akreditáciu na kontinuálne monitorovanie úrovne znečistenia vonkajšieho ovzdušia a odber vzoriek tuhých častíc PM2,5 a PM10.
  Osvedčenie o akreditácii č. S-355
4.  Letecká meteorologická služa (LMS)
Dopravný úrad v zmysle článku 7 ods. 3. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi v znení neskorších zmien vydalo osvedčenie, ktorým SHMÚ osvedčuje ako poskytovateľa leteckých navigačných služieb.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑