SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Zobraziť výstrahy

Reporting vo vzťahu k RSV a iným reportovacím povinnostiam

Cieľom úlohy je vypracovanie správ a poskytovanie dát podľa požiadaviek:
• Európskej komisie, ktoré sú v kompetencii SHMÚ, pre oblasť vody (Rámcova smernica o vode (RSV)
• Iné Smernice Európskeho Parlamentu a Rady (napr. Smernica Rady 91/676/EHS týkajúca sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov v SR)
• Súčasťou reportingu je aj plnenie požiadaviek a povinností pravidelného reportingu pre Európsku Environmentálnu Agentúru (EEA)

Kontakt

RNDr. Andrea Májovská
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Tel.: +421 2 59 415 415
E-mail: andrea.majovska@shmu.sk