SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Dážď Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň z trvalého dažďa Zobraziť výstrahy

Vymedzenie oblastí riadenia kvality ovzdušia


​SHMÚ na základe hodnotenia kvality ovzdušia v zónach a aglomeráciách v rokoch 2017..2019, podľa § 8 ods. 3 zákona č..137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov navrhuje aktualizáciu vymedzenia oblastí riadenia kvality ovzdušia SR na rok 2020. Znečisťujúca látka bude vyňatá z oblasti riadenia kvality ovzdušia až potom, keď dosiahne tri po sebe idúce roky úroveň pod limitnou hodnotou. V prípade potreby môžu byť zohľadnené staršie výsledky meraní.

V roku 2020 prišlo k zmene vo vymedzení zón a aglomerácií, ktorú obsahuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 32/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Mini­sterstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č. 296/2017 Z. z. Táto novela nadobudla účinnosť 1. marca 2020. Návrh vymedzenia oblastí riadenia kvality ovzdušia pre rok 2020 preto zodpovedá tejto zmene.
 

Oblasti riadenia kvality ovzdušia pre rok 2020, vymedzené na základe merania v rokoch 2017 – 2019 
 
AGLOMERÁCIA/zóna Vymedzená oblasť riadenia kvality ovzdušia Znečisťujúca látka*
BRATISLAVA územie hl. mesta SR Bratislava NO2
KOŠICE územia mesta Košice a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida PM10, BaP
Banskobystrický
kraj
územie mesta Banská Bystrica PM10, BaP
územie mesta Jelšava a obcí Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota PM10, PM2,5, BaP
územie mesta Hnúšťa a doliny rieky Rimavy od miestnej časti Hnúšťa - Likier po mesto Tisovec PM10
Košický kraj územie mesta Krompachy PM10, BaP
Prešovský kraj územia mesta Prešov a obce Ľubotice PM10, NO2
Trenčiansky kraj územie mesta Trenčín PM10
územie okresu Prievidza BaP   
Žilinský kraj územie mesta Ružomberok a obce Likavka PM10
územie mesta Žilina PM10, PM2,5, BaP

* S prihliadnutím na výsledky meraní v predchádzajúcich rokoch v prípade nedostatočného počtu platných meraní.

 

 
 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑