Emisie

 

Pracovná skupina Emisie pracuje pod Odborom Kvalita ovzdušia, je poverená plnením úloh a kompetenciami, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z členstva v Európskej únii a to v oblasti podávania správ o emisiách do ovzdušia, biopalivách a štatistických údajov o emisiách. Zároveň plní väčšinu ustanovení medzinárodných záväzkov v rámci Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC), Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (CLRTAP) a ich vykonávacích protokolov a rozhodnutí. V neposlednom rade plní niektoré ustanovenia národnej legislatívy vyplývajúcich zo zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok.
Pracovná skupina Emisie v rámci plnenia legislatívnych úloh zabezpečuje:

  • spracovanie údajov z prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia oznámených do Národného emisného informačného systému (NEIS) a prevádzku centrálnej databázy NEIS; Výstupné zostavy emisií z NEIS sú po bezplatnej registrácii dostupné na stránke http://www.air.sk/neiscu/ssl_login.php.
  • spracovanie údajov (za zložku ovzdušie) oznámených v zmysle zákona č. 205/2004 Z.z. a zákona č. 39/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov do Národného registra znečisťovania;
  • spracovanie a podávanie správ o inventarizácii emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia a skleníkových plynov.
  • Pracovná skupina Emisie je zároveň definovaná MŽP SR ako samostatná národná jednotka (Single National Unit) pre Kjótsky protokol a plní koordinačnú funkciu Národného inventarizačného systému pre emisie skleníkových plynov Slovenskej republiky http://ghg-inventory.shmu.sk.

spracovanie a koordináciu plnenia povinností nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch podľa Prílohy I - Modul pre účty emisií do ovzdušia. Správa sa podáva za skleníkové plyny: oxid uhličitý (CO2), oxid uhličitý z biomasy (CO2 biomasa), metán (CH4), oxid dusný (N2O), fluórované plyny (PFCs, HFCs a SF6) a za znečisťujúce látky: oxidy dusíka (NOx), prchavé organické látky s výnimkou metánu (NMVOC), oxidy síry (SOX), amoniaku (NH3), oxidu uhoľnatého (CO) a tuhých častíc (PM10, PM2,5) od roku 2008 podľa klasifikácie ekonomických činností NACE rev.2. Túto aktivitu vykonáva SHMÚ v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Predbežné údaje pre aktuálnu submisiu 2016 sú dostupné:  2008, 2009, 20102011201220132014 a 2015. (posledná aktualizácia 19.9.2017).

Bližšie informácie o emisiách Vám poskytneme emailom na emisie@shmu.sk alebo biopaliva@shmu.sk

Posledná zmena: 2017-09-19 12:31:52

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑