Merané veličiny a metódy monitorovania

Merací program a metódy stanovenia kontinuálneho monitoringu kvality ovzdušia

Znečisťujúca látka Spôsob merania Analytická metóda stanovenia
SO2 kontinuálne meranie analyzátorom UV fluorescencia
NOx, NO2 kontinuálne meranie analyzátorom chemiluminiscencia
PM10, PM2,5 kontinuálne meranie analyzátorom oscilačná gravimetria
O3 kontinuálne meranie analyzátorom UV absorbcia
CO kontinuálne meranie analyzátorom IR spektroskopia
benzén kontinuálne meranie analyzátorom plynová chromatografia
Pb, Cd, Ni, As manuálny odber na filter samplerom
s odberovou hlavou PM10
po zmineralizovaní filtra ICP MS
Hg kontinuálne meranie analyzátorom Zeemanova atómová absorpčná spektrometria
alebo fluorescenčná spektrometria
benzo(a)pyrén záchyt na filtre GC MS

 

Merací program a metódy stanovenia monitoringu kvality ovzdušia a zrážok - EMEP

OVZDUŠIE Plynné komponenty SO2, NOx, NO3, HNO3 - 24-hodinové priemery
O3 - kontinuálne meranie analyzátorom
prchavé organické látky C2 - C6
Atmosférický aerosól
(polietavý prach)
hmotnostná koncentrácia atmosférického aerosólu - týždenné odbery
Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, As - mesačné priemery
SO4, NO3, NH4, Ca, Na, K, Mg - 24-hodinové priemery

ATMOSFÉRICKÉ
ZRÁŽKY

Denné zrážky pH, vodivosť, SO4, NO3,Cl, NH4, Na, K, Ca, Mg
Týždenné zrážky pH, vodivosť, SO4, NO3, Cl, NH4, Na, K, Ca, Mg, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, As

 

O V Z D U Š I E
Znečisťujúca látka Záchyt Stanovenie
SO2 na W40 filter impregnovaný roztokom KOH metódou iónovej chromatografie Dionex
NOx do absorbčného roztoku NaOH s guajakolom, po predradenej oxidácii spektrofotometricky-
modifikovaná Saltzmanova metóda
HNO3 na W40 filter impregnovaný roztokom KOH metódou iónovej chromatografie Dionex
O3 registrácia analyzátorom princíp - UV absorbcia
Prchavé organické látky C2- C6 do nerezového kanistra metódou plynovej chromatografie
Hmotnostná koncentrácia polietavého prachu na nitrocelulózový filter gravimetricky
Ťažké kovy -
Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, As
na nitrocelulózový filter po mineralizácii metódou ICP MS
SO4 (sírany) na W40 filter metódou iónovej chromatografie
NO3 (dusičnany) na W40 filter metódou iónovej chromatografie
A T M O S F É R I C K É   Z R Á Ž K Y
Znečisťujúca látka Záchyt Stanovenie
pH

"wet only"- do zrážkomerov WADOS

"bulk"- do polyetylénového NILU zberača zrážok

pH meter, sklená elektróda
vodivosť konduktometer WTW
SO4, NO3, Cl, NH4, Na, K, Ca, Mg, metódou kvapalinovej iónovej chromatografie
Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, As metódou ICP MS

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy
PoUtSt

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Varovný systém kvality ovzdušia:

Varovný systém kvality ovzdušia
Legenda výstrah
Prednáškové popoludnie 21.4.2021 Kvalita vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach Výsledky monitorovania kvality podzemnej vody
Meteorologický časopis
Štátna hydrologická sieť
Klimatický atlas Slovenska
Spravodajstvo monitoringu sucha SHMÚ
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
15 APR 2021

Hurbanovské sídlo vedy nám slúži už 150 rokov

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | DALIBOR VÝBERČI, JOZEF PECHO, PAVOL FAŠKO, OLIVER BOCHNÍČEK
Je to pomerne nenápadné miesto v južnej časti Podunajskej nížiny, ktoré však bez zveličenia možno označiť za jednu z historických bášt vedeckého poznania u nás. Jeho príbeh sa začal odvíjať od nezištnej nadšenecko-dobrovoľníckej činnosti, a napokon stále pokračuje až do dnešných dní – nezastavili ho osobné rozmary, ani rôzne spoločensko-politické ...
14 APR 2021

Mimoriadne prudký pokles teploty vzduchu 12. – 13. apríla 2021

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI
Prechod výrazného studeného frontu cez územie Slovenska v dňoch 12. a 13.04.2021 bol zaujímavý nielen z meteorologického, ale aj z klimatologického hľadiska. Najmä na západnom Slovensku došlo v priebehu popoludňajších a večerných hodín 12.04. k mimoriadne rýchlemu poklesu teploty vzduchu. Napríklad na meteorologickej stanici Bratislava-Koliba klesla teplota vzduchu medzi 15:00 ...
06 APR 2021

Marec 2021 - zhodnotenie mesiaca

SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
Marec 2021 – bol na väčšine územia Slovenska teplotne podpriemerný (avšak v rámci normálu 1981 - 2010) a zrážkovo silne až mimoriadne podnormálny (veľmi až mimoriadne suchý).
05 MAR 2021

Február 2021 – zhodnotenie mesiaca

SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
Február 2021 – bol väčšinou teplotne normálny, vo vysokých horských polohách až nadnormálny, zrážkovo na západe a severozápade prevažne normálny, na strednom a východnom Slovensku väčšinou nadnormálny (vlhký) až silne nadnormálny (veľmi vlhký).
28 FEB 2021

Vyčistenie vzduchu po prechode studeného frontu

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Prostredníctvom kamier SHMÚ prinášame trochu netradičný pohľad na porovnanie vzduchovej hmoty pred a po prechode studeného frontu.
13 FEB 2021

Arktický deň a doposiaľ najchladnejšia noc zimy

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Avizovaný vpád arktického vzduchu priniesol mimoriadne chladné počasie na horách, arktické dni aj v nižších polohách a silné nočné mrazy.

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather