SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na BúrkyVysoké teplotyVietor na horách Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

29 JÚN 2020

Deň Dunaja, 29.6.2020

HYDROLÓGIA | 29.6.2020 | SPRÁVA | ING. JANA POÓROVÁ, PHD.

Od roku 2004 si každý rok,  29. júna, pripomíname „Deň Dunaja“. Tok Dunaja a jeho povodie predstavujú hodnotný a jedinečný ekosystém, ktorý poskytuje prostredie pre veľmi rôznorodú faunu a flórou, spája obyvateľov až 19 krajín Európy, aj preto je jedným zo základných pilierov formovania kultúrno-spoločenských, hospodárskych a obchodných vzťahov.


 

Pre zachovanie dostatku zdravej vody aj pre budúce generácie je nevyhnutné, aby si štáty nielen regionálne chránili, udržiavali a zachovávali svoje zdroje vody ako dôležitú a nenahraditeľnú surovinu strategického významu, ale zároveň aj spoločne hľadali a realizovali riešenia na ich udržanie a racionálne využívanie, na zmiernenie dôsledkov klimatickej zmeny v rámci celého povodia Dunaja.

Deň Dunaja je významným dňom aj pre Slovenský hydrometeorologický ústav, pre jeho pracovníkov, pre propagáciu jeho aktivít.

Heslom Dňa Dunaja 2020 je „Spoznávajme Dunaj“. Pre Slovenský hydrometeorologický ústav, jeho Hydrologickú službu, to znamená systematicky monitorovať povrchové a podzemné vody v objektoch štátnej hydrologickej siete, aby na základe týchto údajov mohol systematicky hodnotiť stav a režim povrchových a podzemných vôd,  ale aj tieto informácie poskytovať iným.

O potrebe a význame monitorovania Dunaja svedčí fakt, že v Bratislave bol zriadený vodočet už v roku 1823 a pravidelné meranie a vyčísľovanie prietokov v Bratislave začalo už v roku 1901. A práve na základe dlhodobého monitorovania, môžeme povedať, že Deň Dunaja na slovenskom úseku sa oslavuje v mesiaci, ktorý je z dlhodobého hľadiska „hydrologicky“ zaujímavým mesiacom. Je najvodnejším mesiacom, dlhodobý júnový prietok dosahuje hodnotu 2807 m3.s-1. Z jednotlivých mesačných júnových hodnôt celého storočia ďaleko najvodnejším bol jún v roku 1965, kedy priemerný mesačný prietok dosiahol hodnotu 7324 m3.s-1. Pre zaujímavosť 5-ročný prietok Dunaja v Bratislave je 7050 m3.s-1 a 10-ročný prietok 8000 m3.s-1. Túto hodnotu neprekonal ani priemerný júnový prietok v roku 2013.  V roku 2013, v júni, sme zaznamenali povodeň s najvyššou kulmináciou. Pri povodni Dunaj kulminoval pri vodnom stave 1034 cm, ktorému zodpovedal prietok 10660 m3.s-1. Hydrologickou službou SHMÚ v mernom profile z Nového mosta bol hydrometrovaním priamo zameraný doteraz najväčší prietok, 10540 m3.s-1, pričom šírka profilu pri tomto meraní bola 355 m, priemerná hĺbka 11 m, max. hĺbka
v mernom profile 13,68 m, priemerná rýchlosť 3,28 m.s-1, vpovrchová = 5,22 m.s-1.

Dunaj významne ovplyvňuje potenciál našich podzemných vodných zdrojov - využiteľné množstvá podzemnej vody priľahlého Žitného ostrova. Preto je dôležitá aj kvalita jeho vody. Z výsledkov súčasného monitorovania vyplýva, že povrchová voda Dunaja má dobrú kvalitu a výrazne sa oproti minulosti zlepšila.

Počas Dňa Dunaja si viac ako inokedy pripomíname význam vody pre človeka a spoločnosť, pretože dnes už o potrebe ochrany vody a o racionálnom spoločnom využívaní Dunaja nikto nepochybuje.

Pracovníci Slovenského hydrometeorologického ústavu sa pripájajú k miliónom ľudí v krajinách Európy, k oslavám Dňa Dunaja.