Štátna hydrologická sieť SHMÚ

Operatívna stanica   Operatívna stanica Režimová stanica   Režimová stanica

Vodomerné stanice štátnej pozorovacej siete sa delia na:

  • operatívne primárne – vodomerné stanice, ktoré umožňujú on-line prenos nameraných hydrologických prvkov a sú zaradené do denného spravodajstva, údaje z nich sú uverejňované na internete v jednohodinových intervaloch
  • operatívne sekundárne – vodomerné stanice, ktoré umožňujú on-line prenos nameraných hydrologických prvkov a nie sú zaradené do denného spravodajstva, údaje z nich sú uverejňované na internete v jednohodinových intervaloch
  • režimové – vodomerné stanice, ktoré neumožňujú on-line prenos nameraných hydrologických prvkov, údaje z ktorých sa používajú iba v režimovom spracovaní hydrologických prvkov

Údaje zo všetkých typov vodomerných staníc sa používajú na:

  • hodnotenie režimu, množstva, kvality povrchových vôd a stavu útvarov povrchových vôd
  • doplnenie a potvrdenie platnosti postupu hodnotenia dosahov ľudskej činnosti na povrchové vody
  • získavanie podkladov pre návrhy budúcich monitorovacích programov
  • hodnotenie dlhodobých zmien prírodných podmienok a na hodnotenie dlhodobých zmien spôsobených ľudskou činnosťou
  • posudkovú a expertíznu činnosť