We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Certifikáty a osvedčenia

SHMÚ má certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 certifikačnou spoločnosťou CVI pre:
 • monitorovanie ukazovateľov charakterizujúcich stav ovzdušia a vôd na území Slovenskej republiky,
 • hodnotenie, archiváciu a interpretáciu údajov a informácií o stave a režime ovzdušia a vôd,
 • poskytovanie údajov a informácií o stave a režime ovzdušia a vôd,
 • štúdium a popis dejov v atmosfére a hydrosfére,
 • poskytovanie leteckej meteorologickej služby (MET) pre civilné letectvo.
 • Certifikát systému manažérstva kvality SHMÚ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako správny orgán príslušný podľa ustanovenia § 26a ods. 11 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov na základe žiadosti Slovenského hydrometeorologického ústavu vydalo 4. apríla 2022 Rozhodnutie č. 2022/11901:3-D1230, Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

SHMÚ má 4 subjekty akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa normy STN EN ISO/IEC 17025:2017
 • Kalibračné laboratórium v roku 2002 získalo akreditáciu na kalibráciu meradiel teploty, vlhkosti vzduchu, tlaku vzduchu, rýchlosti prúdenia vzduchu a zrážkomerov. V roku 2005 laboratórium rozšírilo akreditáciu o kalibráciu prístrojov na meranie znečistenia ovzdušia a v roku 2021 o  meranie znečisťujúcich látok v ovzduší prístrojmi na meranie znečistenia ovzdušia.
  Osvedčenie o akreditácii č. K-017
 • Skúšobné laboratórium v roku 2004 získalo akreditáciu na vykonávanie fyzikálnych a chemických skúšok vzoriek vonkajšieho ovzdušia a atmosférických zrážok.
  Osvedčenie o akreditácii č. S-148
 • Skúšobné laboratórium Kvalita vody v roku 2013 získalo akreditáciu na odber vzoriek podzemnej vody a vykonávanie fyzikálno-chemických a chemických analýz z odobratých vzoriek. V roku 2019 laboratórium rozšírilo akreditáciu o odbery vzoriek povrchovej vody a vykonávanie fyzikálno-chemických a chemických analýz z odobratých vzoriek.
  Osvedčenie o akreditácii č. S-333
 • Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia získala v roku 2015 akreditáciu na kontinuálne monitorovanie úrovne znečistenia vonkajšieho ovzdušia a odber vzoriek tuhých častíc PM2,5 a PM10.
  Osvedčenie o akreditácii č. S-355

SHMÚ má od roku 2023 Referát medzilaboratórnych porovnávacích meraní pre akreditovaný podľa normy ISO /IEC 17043:2010 pre oblasť vonkajšieho ovzdušia.
Osvedčenie o akreditácii č. T-010

Letecká meteorologická služa (LMS)
Dopravný úrad, divízia civilného letectva v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ)  2017/373 osvedčuje SHMÚ ako poskytovateľa služieb s oprávneniami, ktoré sú uvedené v priložených podmienkach poskytovania služieb.
Osvedčenie pre poskytovateľa služieb 2020-SHMÚ/01