We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Štátna monitorovacia sieť 2002

Monitorovacia sieť, merané ukazovatele a metódy monitorovania 2002

prameň Pramene sú pozorované v rámci základnej siete. Tvoria ju jednak nezachytené, ako aj zachytené a vodárensky využívané pramene, situované vo všetkých základných hydrogeologických útvaroch, najmä v mezozoiku. V roku 2002 bolo v celej sieti pozorovaných 363 prameňov. Pozorovanie je vykonávané 1-krát týždenne, na 64 prameňoch boli osadené automatické a limnigrafické prístroje s hodinovým resp. kontinuálnym záznamom. Spolu s meraním výdatnosti sa meria aj teplota vody.

Pozorovacia sieť prameňov:

časť A | časť B

 

Zoznam prameňov monitorovacej siete v roku 2002 rozdelených v jednotlivých povodiach:

Zoznam pozorovaných objektov prameňov je spracovaný podľa povodí. Uvedené je v ňom katalógové číslo, frekvencia merania, lokalita, názov prameňa, hydrologické číslo, útvar podzemných vôd, hydrogeologický rajón, nadmorská výška a rok od kedy je na prameni meraná výdatnosť a teplota vody.

povodie Moravy povodie Váhu povodie Nitry povodie Hrona povodie Ipľa povodie Slanej povodie Bodvy povodie Hornádu povodie Bodrogu povodie Popradu
 

pozorovací objekt siete podzemných vôd V roku 2002 bolo pozorovaných 1145 objektov základnej a sekundárnej siete podzemných vôd SHMÚ. Pozorovanie hladiny a teploty podzemnej vody v objektoch v roku 2002 bolo zabezpečované v rozhodujúcej miere dobrovoľnými pozorovateľmi 1-krát týždenne (v stredu), na 317 objektoch boli osadené automatické prístroje s hodinovým intervalom merania a limnigrafické prístroje s kontinuálnym záznamom. V 105 objektoch bola zároveň meraná teplota vody v týždennom intervale a v 250 objektoch v dennom intervale (prístrojom). Väčšina pozorovacích objektov je situovaná v kvartérnych sedimentoch, len neveľký počet (61 objektov) je lokalizovaný aj v predkvartérnych útvaroch: od sedimentárneho neogénu až po kryštalinikum. 

Zoznam pozorovacích objektov hladín podzemných vôd v roku 2002 rozdelených v jednotlivých povodiach:

Zoznam pozorovaných objektov podzemných vôd (sond) je spracovaný podľa povodí. Uvedené je v ňom katalógové číslo, frekvencia merania, lokalita, hydrologické číslo, útvar podzemných vôd, hydrogeologický rajón, nadmorská výška terénu a roky od kedy je na objekte meraná hladina a teplota vody.

povodie Moravy povodie Dunaja povodie Váhu povodie Nitry povodie Hrona povodie Ipľa povodie Slanej povodie Bodvy povodie Hornádu povodie Bodrogu povodie Popradu
 

Pozorovacia sieť podzemných vôd

časť A | časť Bratislava | časť B | časť C | časť D | časť E | časť F