Aktuality SHMU

Zomrel Dušan Podhorský

22.9.2022 | SHMÚ | ANALÝZA | PAVOL NEJEDLÍK
Zomrel Dušan Podhorský
Dnes sme sa rozlúčili s bývalým kolegom, vedcom, pedagógom, diplomatom, spisovateľom Dušanom Podhorským. Prečítajte si nekrológ, ktorý pripravil Pavol Nejedlík, bývalý generálny riaditeľ SHMÚ.

S ľútosťou je treba prijať realitu, že 15. septembra 2022 nás navždy opustil H.E., Multi - prof. h.c. RNDr., Dušan Podhorský DrSc. Slovenský vedec, novátor, pedagóg, diplomat, spisovateľ. Je zakladateľom slovenskej a československej rádiolokačnej meteorológie.                                                                           

Na Slovenskom hydrometeorologickom ústave sa od šesťdesiatych rokov venoval najmä metodickým otázkam rádiolokačnej a kozmickej meteorológie, ktoré doviedol na špičkovú úroveň. Jeho sústredené úsilie vyvrcholilo zriadením celoštátneho metodického a školiaceho pracoviska pre rádiolokačnú meteorológiu v Československu v roku 1969 na Malom Javorníku pri Bratislave, ktoré viedol. Rádiolokačná meteorológia u nás bola pod jeho vedením v prvej polovici sedemdesiatych rokov na svetovej úrovni danej doby a od roku 1974 bolo na Malom Javorníku vytvorené Regionálne centrum rádiolokačnej meteorológie socialistických štátov. Nosnou aktivitou bol vývoj automatizácie rádiolokačných meraní, úspešne ukončený a zavedený do praxe. Z výsledkov vedeckého výskumu je potrebné spomenúť, že sa zaslúžil o objav nízkohladinového dýzového prúdenia nad karpatsko-alpským regiónom. Je autorom a spoluautorom viac ako 200 vedeckých prác a 5 monografií.  

Aktívne sa začlenil do štruktúr Svetovej meteorologickej organizácie, v 1978 – 1984, ako spravodajca SMO pre radarovú meteorológiu, nasledujúcich šesť rokov ako riaditeľ Centra aktivity SMO pre nowcasting. Popri práci si naďalej zvyšoval kvalifikáciu. Na Leningradskom hydrometeorologickom inštitúte v roku 1976 získal titul kandidáta vied a na Akadémii vied ZSSR už v Sankt Peterburgu v roku 1991 titul doktora technických vied. Od roku 1992 je zahraničným členom Petrovskej akadémie vied a umení v St. Peterburgu. Súčasne pôsobil ako pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave a v rokoch 1963-90 na Matematicko-fyzikálnej fakulte v Prahe. Spojený s leteckou meteorológiou postupne pôsobil v rokoch 1992-1997 vo firmách SLOV AIR, a.s. a TATRA AIR Group, a.s. ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti. Tu sa rozlúčil na istú dobu s meteorológiou a prešiel na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, kde v rokoch 1998-2005 pôsobil ako predseda úradu.  

V roku 2005 sa zapojil do slovenskej diplomacie. Počas jeho pôsobenia na poste veľvyslanca pre Kazachstan a Kirgizskú republiku čase od 2005 do 2011 rozpracoval a uviedol do praxe princípy ekonomizácie diplomacie v zahraničí pre podmienky strednej Ázie. Aj počas tohto obdobia bol aktívny pedagogicky, prednášal ako profesor na šiestich kazašských a kirgizských univerzitách, na piatich z nich mu bola udelená akademická hodnosť prof. h.c.                                                                           

Po manažérsko-diplomatickom intermezze sa k vedeckej práci dostal opäť po návrate Slovenskú akadémiu vied, kedy v roku 2012 začal pracovať ako vedúci vedecký pracovník. Venoval sa výskumu v oblasti detekcie meteorologických javov.

Za svoju širokú činnosť získal rad ocenení, od vyznamenania "Za zásluhy o výstavbu"  (1980) po udelenie čestného titulu „Zaslúžilý letec“ - ocenenie Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M.R. Štefánika (2014).

S letectvom sú spojené jeho aktivity nielen na poli vedeckom. Svoj záujem o našu históriu vyjadril v knihe "Štefánikov svet", ktorá mapuje Štefánikove cesty po svete, vyšla v roku 2013.

Profesor Podhorský bol aktívny aj v emeritnom statuse na viacerých frontoch. S SHMÚ aktívne spolupracoval na spomenutej detekcii meteorologických javov metódami diaľkovej detekcie a tiež ako člen Atestačnej komisie.

Česť jeho pamiatke.