Aktuality SHMU

Klimatologické rekordy prekonané v máji 2012 na Slovensku

21.6.2012 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | BOCHNÍČEK, O., BURIAN, L., VALÁŠEK, E.
Klimatologické rekordy prekonané v máji 2012 na Slovensku

Mesiac máj 2012 prekonal doteraz zaznamenané klimatologické hodnoty umiestnené v DB informačnom systéme SHMÚ v nasledujúcich charakteristikách a dňoch:

Poznámka:

Vyjadrenie je informatívneho charakteru a neslúžii ako dôkazový materiál v súdnych sporoch.

Nasledujúce hodnotenie pozorovaných a meraných meteorologických prvkov vychádza z operatívneho spravodajstva tzv. Inter-ových staníc, ktorých je v súčasnosti v sieti SHMÚ aktívnych 57.

Program pozorovania je zameraný na teplotu vzduchu, vlhkosť vzduchu, vietor, oblačnosť, atmosférické javy, slnečný svit, výpar vody, atmosférické zrážky, stav pôdy, teplotu pôdy, tlak vzduchu a pod.

V tabuľke uvádzame len tie dni, kedy bol prekonaný denný rekord spomenutej veličiny (meteorologického prvku, resp. klimatologickej charakteristiky). Pre operatívnosť poskytnutia informácie sú údaje porovnávané len z obdobia, odkedy sú uložené v databáze IS KMIS (resp. IS KOaK). Taktiež je zohľadnené hľadisko kompletnosti (neprerušený rad) pozorovaného obdobia. Preto stanice s kratším časovým radom pozorovania alebo rady s prerušením nie sú do hodnotenia zaradené.

V nasledujúcich tabuľkách sú vyznačené dni kedy bol prekonaný rekord (pozri legendu a mapu staníc).

Minimálna teplota vzduchu:

Bol podkročený rekord 18.5.2012 na meteorologických staniciach Žihárec, Podhájska, Poprad.

Maximálna teplota vzduchu:

Spôsobené prílevom veľmi teplého vzduchu od juhu po prednom okraji tlakovej níže a pred prechodom frontálneho systému:

1.5.2012                                                                                             2.5.2012

Zdroj: wetterzentrale.de

Amplitúda teploty vzduchu (podkročenie rekordu):

Amplitúda teploty vzduchu (prekročenie rekordu):

Ukážka zmien chodu teploty vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu (nížinná meteorologická stanica a vysokohorská):

Priemerná teplota vzduchu (podkročenie rekordu):

Priemerná teplota vzduchu (prekročenie rekordu):

Úhrn atmosférických zrážok:

Dňa 4.5.2012 spadlo v Bratislave na letisku až 66,2 mm atmosférických zrážok.

Legenda:

-prekročenie rekordu (absolútne maximum)

-podkročenie rekordu (absolútne minimum)

Sieť vybraných klimatologických staníc a obdobie zhodnotenia výskytu extrémov:

 © Slovenský hydrometeorologický ústav, Odbor Klimatologická služba